EU kielsi dronejen ja niiden valmistamiseen käytettävien komponenttien viennin Iraniin

EU_flags_1EU asetti Iranille uusia pakotteita, jotka kieltävät miehittämättömien ilma-alusten ja niiden komponenttien viennin EU-maista Iraniin. Uudella pakotejärjestelmällä täydennetään olemassa olevia Venäjään ja Iraniin kohdistuvia pakotteita.

Iran on avustanut Venäjää Ukrainaan kohdistuvassa hyökkäyssodassa. Venäjän iskuissa Ukrainan siviilejä ja siviili-infrastruktuuria kohtaan on käytetty Iranin Venäjälle luovuttamia miehittämättömiä ilma-aluksia.

Uusi pakotejärjestelmä on täydentävä suhteessa olemassa oleviin Venäjään ja Iraniin kohdistettuihin EU:n pakotejärjestelmiin. Sillä pyritään myös estämään EU:n Venäjään kohdistamien pakotejärjestelmien kiertämistä.

Neuvosto hyväksyi 20. heinäkuuta 2023 päätöksen (YUTP) 2023/1532 Iranin Venäjän Ukrainaa vastaan käymälle hyökkäyssodalle antaman sotilaallisen tuen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä.

Kyseisellä päätöksellä kielletään dronejen valmistuksessa käytettävien komponenttien vienti Iraniin. Siinä kielletään myös teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa sellaisen aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka muodostaa liikesalaisuuksia, jotka liittyvät tuotteisiin ja teknologiaan, joita on kiellettyä myydä, tarjota, siirtää tai viedä Iranissa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai käytettäväksi Iranissa.

Päätöksessä myös säädetään Iranin drone-ohjelmasta vastuussa olevien, sitä tukevien tai siinä osallisina olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä ja kiellosta asettaa varoja ja taloudellisia resursseja näiden saataville.

Vientikielto koskee työntovoima ja navivgointijärjestelmien osalta mm. Ilma-alusten kaasuturbiinimoottoreita ja erityisesti niitä varten suunniteltuja komponentteja, ilma-alusten kipinäsytytteisiä iskumäntä- tai kiertomäntämoottoreita, osia, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ilma-alusten mäntämoottoreissa, ilma-alusten puristussytytteisiä mäntämoottoreita, inertiasuunnistusjärjestelmiä, inertiamittausyksiköitä (IMU), kiihtyvyysmittareita tai gyroskooppeja, miehittämättömien ilma-alusten tutkia ja erityisesti niitä varten suunniteltuja komponentteja, ilma-alusten radionavigointilaitteita ja erityisesti niitä varten suunniteltija komponentteja, miehittämättömän ilma-aluksen lennonohjausyksiköitä sekä miehittämättömien ilma-alusten kauko-ohjausyksiköitä.

Elektronisten komponenttien osalta vientikielto koskee mm. integroituja piirejä kuten ohjelmoitava porttimatriisi (FPGA), mikro-ohjain, mikroprosessori, signaaliprosessori, signaalianalysaattori sekä MMIC-vahvistimia, RF-suodattimia, sähkömagneettisen häiriön (EMI) suodattimia, pimeänäkökameroita, miehittämättömiin ilma-aluksiin suunniteltuja optisia ja lämpökameroita, ilmavalokuvaukseen tarkoitettuja kameroita ja miehittämättömien ilma-alusten kameroiden lämpöantureita. 
    
Muista laitteistoista vientikieltolistalla ovat mm. satelliittinavigointijärjestelmiin kuuluvat laitteet, mukaan lukien GNSS-signaalien vastaanottamiseen soveltuvat antennit sekä ilmassa käytettävät laseretäisyysmittarit ja LIDAR-järjestelmät.

Kansallinen toimivaltainen viranomainen, joka on Suomessa ulkoministeriö, voi myöntää poikkeusluvan tästä kiellosta poikkeuslupaa koskevien edellytysten täyttyessä esimerkiksi lääketieteelliseen tai humanitaariseen syyhyn perustuen. Pakotejärjestelmä sisältää myös humanitaarisen vapautuksen luetelluille toimijoille.

Pakotejärjestelmään sisältyy myös henkilöihin sovellettava maahantulo- ja kauttakulkukielto EU:n alueella sekä henkilöihin ja yhteisöihin sovellettava varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen. Lisäksi pakotelistattuihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetaan kielto asettaa varoja tai taloudellisia resursseja näiden saataville tai hyödynnettäviksi suoraan tai välillisesti.