Finnairin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä saa jatkokauden - henkilöstölle oma ohjelma

A321ER_10Finnairin hallitus on päättänyt henkilöstön osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta. sekä noin 70 henkilöä koskevasta avainhenkilöiden suoriteperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Sen on määrä kannustaa johtoa työskentelemään omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä ja sitouttaa johtoa yhtiöön.

 Finnairin hallitus on päättänyt uudesta osakepalkkio-ohjelmasta, joka käsittää vuodet 2019–2021. Ohjelman osallistujilla on mahdollisuus ansaita Finnairin osakkeita pitkän aikavälin kannustinpalkkiona, jos hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet täyttyvät. Järjestelmä on tarkoitettu konsernin avainhenkilöille.

Vuosittain alkaviin ohjelmiin sisältyy kolmivuotinen suoritusjakso. Ohjelman nojalla mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot toimitetaan osallistujille yhtenä eränä suoritusjakson jälkeen, ja ne ovat vapaasti luovutettavissa. Ohjelman perusteella mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot maksetaan osallistujille keväällä 2022.

Vuosia 2019–2021 koskevan osakeohjelman suoritusperusteina ovat osakekohtainen tulos ja liikevaihdon kasvu.

Jos ohjelmalle asetetut tavoitteet vuosina 2019–2021 saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella toimitettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään noin 590 000 osaketta. Kyseinen osakemäärä merkitsee palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään ennakonpidätys, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä toimitetaan osallistujille osakkeina.

Johtoryhmän jäsenten on säilytettävä omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia järjestelmän nojalla saamistaan netto-osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa Finnairissa vastaa vähintään heidän kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Osallistujalle yksittäisenä vuonna maksettavan muuttuvan palkitsemisen määrä ei voi ylittää sataa kahtakymmentä prosenttia osallistujan bruttomääräisestä vuosipalkasta.

Vuodet 2019–2021 kattavaan ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 70 henkilöä.

Hallitus arvioi, että osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

 

Henkilöstön ohjelma kannustaa osakkeenomistajiksi

Alunperin vuonna 2013 perustetun henkilöstölle suunnatun ohjelman tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä yhtiön osakkeenomistajiksi ja palkita heitä pitkällä aikavälillä osakkeen mahdollisen arvonnousun kautta, mikä vahvistaa henkilöstön sitoutumista yhtiön omistaja-arvon kehitykseen.

Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. Nyt päätetty 12 kuukauden säästökausi alkaa 1.7.2019. Hallitus päättää mahdollisista tulevista säästökausista erikseen. 

 Ohjelmassa henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta sijoittaa osa palkastaan Finnairin osakkeisiin. Noin kahden vuoden mittaisen omistusjakson jälkeen Finnair antaa ohjelmaan osallistuneille yhden osakkeen kutakin kahta ostettua säästöosaketta kohden. Nämä lisäosakkeet ovat saajalleen verotettavaa tuloa. 

Lisätäkseen ohjelman houkuttelevuutta Finnair antaa 20 bonusosaketta kaikille ohjelmaan ensimmäistä kertaa osallistuville edellyttäen, että he ovat ohjelmassa mukana vähintään säästökauden kolmen ensimmäisen kuukauden ajan. Bonusosakkeet luovutetaan lokakuussa 2019. Ohjelmaa tarjotaan noin 5 800:lle Finnairin työntekijälle Suomessa. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 8 prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan kuukauden bruttopalkasta. Säästökauden 2019–2020 säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 7,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 1,06 miljoonaa osaketta laskettuna 17.12.2018 päätöskurssilla 7,09 euroa per osake. 

 Osakkeita ostetaan kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain Finnairin osavuosikatsausten julkistamispäivien jälkeen. Ostetuille osakkeille säästökauden aikana maksetut osingot käytetään automaattisesti osakkeiden ostamiseen seuraavana osakkeiden ostopäivänä. Näillä osakkeilla on samat oikeudet lisäosakkeisiin.