Finnairin noin 70 avainhenkilölle suoriteperusteinen kannustinjärjestelmä vuosille 2021-2023

AWF_Finnair_pallo_1Finnairin hallitus on päättänyt osakepalkkio-ohjelmansa uudesta kaudesta, joka käsittää vuodet 2021–2023. Ohjelman osallistujilla on mahdollisuus ansaita Finnairin osakkeita pitkän aikavälin kannustinpalkkiona, jos hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet täyttyvät.

Finnairin osakepalkkio-ohjelma on tarkoitettu konsernin avainhenkilöille, joita on noin 70. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa johtoa työskentelemään omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä ja sitouttaa johtoa yhtiöön.

Vuosittain alkaviin ohjelmiin sisältyy kolmivuotinen suoritusjakso. Ohjelman nojalla mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot toimitetaan osallistujille yhtenä eränä suoritusjakson jälkeen, ja ne ovat vapaasti luovutettavissa. Ohjelman perusteella mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot maksetaan osallistujille keväällä 2024.

Vuosia 2021–2023 koskevan osakeohjelman suoritusperusteina ovat osakekohtainen tulos, yksikkökustannus (CASK) (laskettuna kiinteillä valuutoilla ja kiinteällä polttoaineen hinnalla) sekä CO2 päästöt (polttoainetehokkuus).

Jos ohjelmalle asetetut tavoitteet vuosina 2021–2023 saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella toimitettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään noin 8 100 000 osaketta. Kyseinen osakemäärä merkitsee palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään ennakonpidätys, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä toimitetaan osallistujille osakkeina.

Johtoryhmän jäsenten on säilytettävä omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia järjestelmän nojalla saamistaan netto-osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa Finnairissa vastaa vähintään heidän kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Osallistujalle yksittäisenä vuonna maksettavan muuttuvan palkitsemisen määrä ei voi ylittää sataakahtakymmentä prosenttia osallistujan bruttomääräisestä vuosipalkasta.

Hallitus arvioi, että osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.