LVM valmistelee lakimuutoksia terveysturvallisuuden huomioimiseksi ilmailussa ja muussa liikenteessä

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan lakipakettia terveysturvallisuuden huomioimiseksi ilmailussa ja merenkulussa sekä henkilöliikenteessä ja näiden terminaaleissa ja asemilla. Lisäksi valmistellaan ehdotusta tartuntatautilain muuttamiseksi liikenteen toimialalla. Lakimuutoksen myötä lentoyhteyksiä voitaisiin tarvittaessa rajoittaa nykyistä helpommin.

"Lainsäädännön puutteita korjataan koko ajan. Valmistelussa on paraikaa liikenneviranomaisten toimivaltuuksien lisääminen terveysturvallisuuden takaamiseksi liikenteessä", toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Ministeriön lainvalmistelutyö terveysturvallisuuden huomioimiseksi liikenteessä on osa kesäkuussa 2020 alkaneita hallituksen lainsäädäntötoimia, joilla tehdään tarvittavat säädösmuutokset viranomaisten toimivaltuuksiin Covid-19-tartuntatautiepidemian toisen aallon ja muiden vakavien häiriötilanteiden hoitamiseksi.

Mittavassa valmistelutyössä tarkasteltavana ovat muutokset seuraaviin lakeihin: alusliikennepalvelulaki, alusrekisterilaki, merenkulkua koskeva turvatoimilaki, ilmailulaki, luotsauslaki, vesiliikennelaki ja laki liikenteen palveluista.

Suuri osa muutosehdotuksista lisää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin toimivaltuuksia tehdä päätöksiä tai antaa määräyksiä, jos tilanne sitä edellyttää.

Lainvalmistelussa kuullaan sidosryhmiä. Ehdotuksille tehdään vaikutusten arviointi.


Lentoyhteyksiä voidaan rajoittaa tarvittaessa

Aiemmin elokuussa hallituksessa huolestuttiin siitä, että Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun tulevilla lennoilla oli havaittu useita Covid-19-tartuntoja. Keskusteluun nousi mahdollinen tarve keskeyttää lennot Skopjesta Turkuun ja näin estää tartuntojen leviäminen. 

Toimivaltainen viranomainen eli Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lausunnon perusteella päättänyt keskeyttää lentoyhteyden Skopjen ja Turun välillä kahdeksi viikoksi 28.8.-10.9.2020. Päätös ei koske muita lentoyhteyksiä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedotti asiasta 27.8.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka on tyytyväinen Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen.

"Nyt olemme saaneet uuden työkalun, jolla puutumme äkilliseen vaaraan. Olen tyytyväinen, että voimme nyt väliaikaisesti lopettaa vaarallisimmat lentoreitit. Haluamme estää tartuntojen leviämisen Suomessa, mutta myös suojella matkustajia altistumasta lennon aikana", toteaa ministeri Harakka.

"Lentoyhteyden katkaiseminen hillitsee matkailua vaarallisiin maihin. Parhaillaan STM:n vetämä rajanylityspisteiden terveysturvallisuusryhmä selvittää, millä keinoilla välilaskun kautta saapuvien matkan lähtömaa saadaan selvitettyä rajoilla", sanoo ministeri Harakka.

Ministeriössä meneillään olevassa lainvalmistelussa selvitetään, voitaisiinko Liikenne- ja viestintävirastolle antaa pysyvä toimivalta tietyissä rajatuissa tapauksissa rajoittaa tai kieltää esimerkiksi tietty lentoreitti.

Tällä muutoksella toteutettaisiin EU:n lentoliikenneasetuksen mahdollistamat rajoitustoimet. Lentoliikenneasetuksessa määritellään ne olosuhteet, jolloin lentoyhtiön oikeutta lentää eli käyttää liikenneoikeuttaan voidaan lyhytaikaisesti rajoittaa esimerkiksi tietyllä reitillä. Muutokset tehtäisiin lakiin liikenteen palveluista.


Muutoksia tartuntatautilakiin
yhteistyössä STM:n kanssa

Voimassaolevan lainsäädännön mukaan toimivalta joukkoliikenteen terveysturvallisuuden takaamisessa on tartuntatautilain mukaisesti terveysviranomaisilla. Liikenneviranomaisten toimivallassa on yleisen liikenneturvallisuuden varmistaminen.

Covid-19-pandemia on osoittanut, että nykyisen lainsäädännön mukaiset liikenneviranomaisten toimivaltuudet eivät ole riittävät matkustajien terveysturvallisuuden takaamiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan ehdotusta tartuntatautilain muuttamiseksi liikenteen toimialalla. Määräaikaiset muutokset koskisivat kuljetus- ja liikennepalvelun tarjoajalle asetettavia velvollisuuksia sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin laajennettua toimivaltaa.

Tartuntatautilaki kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalalle. Liikenteen toimialaa koskevat lakimuutokset tehdään yhteistyössä STM:n kanssa.