Siviili- ja sotilasilmailulle voidaan järjestää yhteistä lentokoulutusta

vinka_ilmavoimatPuolustusministeri Carl Haglund vastaanotti 29. huhtikuuta raportin, jossa tarkastellaan siviili- ja sotilaslentokoulutuksen järjestämistä Suomessa. Ne voitaisiin toteuttaa kansallisena yhteistyönä. Eniten mahdollisuuksia siihen on alkeis- ja peruslentokoulutuksessa.

Yhteistyö lentokoulutuksen järjestämisessä toisi kustannussäästöjä ja turvaisi laadukkaan lentokoulutuksen. Suurin hyöty siviili- ja sotilaslentokoulutuksen yhteistyöstä saadaan alkeislentokoulutusvaiheessa.

Käytännössä tämä tarkoittaa yksityislentäjän lupakirjan tasoista koulutusta siviili-ilmailussa ja puolustusvoimien osalta lentokoulutuksen ensimmäistä vaihetta, joka sisältää myös rajavartiolaitoksen alkeislentokoulutuksen.

Lisäksi peruslentokoulutuksen osalta etenkin koulutuksen alkuvaiheessa nähdään yhteistyömahdollisuuksia, mutta täysin yhtenevän lentokoulutuksen antaminen ei ole nykyisellään mahdollista. Lentokoulutuksen sisältöjen ohella lentokoulutuskalustolla on suuri vaikutus yhteistyömahdollisuuksiin sekä lentokoulutusjärjestelmän kokonaiskustannuksiin.

Työryhmä esittää, että käytännön toteutusta koskevaa suunnittelua jatketaan, jotta voidaan tuottaa perusteet päätöksentekoa ja mahdollisen yhteishankinnan valmistelua varten.

Työryhmä näki yhteistyöpotentiaalia myös helikopterilentokoulutuksessa ja esittää, että sen mahdollinen yhteistoteutus tulee selvittää jatkossa. Helikopterikoulutuksen vähäisen koulutusvolyymin ja sirpaleisten resurssien johdosta yhteiskoulutuksen järjestäminen nähdään tulevaisuudessa järkevänä.

Lentokoulutustyöryhmän asetti puolustusministeri Stefan Wallin 30.3.2012. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut yksikön johtaja Eero Pyötsiä puolustusministeriöstä ja siinä ovat olleet edustettuina opetus- ja kultturiministeriö, opetushallitus, rajavartiolaitos ja pääesikunta. Lisäksi työryhmä kuuli useita ulkopuolisia asiantuntijoita.

Lentokoulutusyhteisyötä selvittäneen työryhmän raportti on luettavissa netissä