Ympäristöministeriö palautti Malmin lentoaseman hylätyn suojeluesityksen uuteen käsittelyyn

Malmi_ilmasta_2016Ympäristöministeriö on perjantaina 5. huhtikuuta palauttanut Malmin lentoaseman rakennussuojelua koskevan päätöksen Uudenmaan ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi. Päätös palautettiin, sillä siitä ei käy riittävästi ilmi, miten keskus on päätöstä tehdessään soveltanut lakia rakennusperinnön suojelemisesta.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) on tänään hyväksynyt Malmin lentoaseman suojeluesityksen hylkäämisestä tehdyn valituksen ja palauttanut asian ELY-keskukseen uudelleen valmistelua varten.

Malmin lentoaseman kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö esitettiin vuonna 2015 suojeltavaksi rakennusperintölain nojalla. Suomen ylin asiantuntijaorganisaatio Museovirasto edellytti lausunnossaan koko lentokenttäalueen suojelua.

Myös ELY-keskus totesi alueen kiistattoman arvon. ELY ei kuitenkaan määrännyt aluetta suojeltavaksi, perusteluna Helsingin kaupungin lupaus suojella alueen ominaispiirteet asemakaavalla.

Päätöksen riittävä perustelu on tärkeää, sillä rakennussuojeluasiat ratkaistaan kokonaisharkinnan perusteella. Siinä otetaan huomioon oikeudellisten seikkojen lisäksi muun muassa yleisen ja yksityisen edun kannalta olennaiset olosuhteet

Kokonaisharkinta Malmin lentoaseman suojeluesityksestä kuuluu asiaa hallintoviranomaisena käsittelevälle ELY-keskukselle (elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus), joka voi asiaa uudelleen käsitellessään hyväksyä tai hylätä esityksen. Ympäristöministeriö on asiassa valitusviranomainen, joka tarkastelee tehdyn päätöksen lainmukaisuutta.

Malmin lentoaseman ystävät ry esitti, että valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi todettu lentoasema rakennuksineen ja kiitorata-alueineen suojeltaisiin lailla rakennusperinnön suojelemisesta.

Uudenmaan ELY-keskus hylkäsi esityksen 7.6.2018. ELY-keskuksen päätöksestä ympäristöministeriölle valittivat suojeluesityksen tekijä ja yksityishenkilö. Suojeluesityksen tekijän valitus tutkittiin, yksityishenkilöllä ei ollut valitusoikeutta.

Valtakunnallisesti merkittävä kohde voidaan suojella asemakaavalla tai lailla rakennusperinnön suojelemisesta. ELY-keskus ei perustellut päätöstään molempien mahdollisuuksien kannalta. ELY-keskus ei myöskään esittänyt arviota tiedossaan olleiden kaavoitusratkaisujen valossa.

Timo_Hyvonen_Malmi_2016Kentälle vuonna 2017 asetettu vaarantamiskielto pysyy myös voimassa. Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen onkin helpottunut ja onnellinen asian saamasta käänteestä.

”Keskustelu Malmin lentoaseman tulevaisuudesta palaa nyt lähtöruutuun, ja asia on nyt täysin avoin. Vaarantamiskielto turvaa rakennukset ja ympäristön, ja toivomme kaupungin nyt sallivan kulttuuriympäristöön oleellisesti kuuluvan ilmailutoiminnan jatkuvan tilanteen näin muututtua", Hyvönen toteaa

"Suojelun eteneminen avaa hyvän mahdollisuuden lähteä kehittämään lentoasemasta Suomen älykkään ilmailun kehityskeskusta. Sijainti pääkaupungissa on selkeä etu kansainvälisessä kilpailussa, ja Malmista voi tulla merkittävä kevyen lentoliikenteen hubi."

”Malmi on parhaiten säilynyt toista maailmansotaa edeltävän ajan lentoasema. Suojelun myötä Malmista voi tulla merkittävä kulttuurikohde ja jopa maailman ensimmäinen vain sähköisen matkustajaliikenteen kenttä. Lentotekniikan nopea kehitys edellyttää ja mahdollistaa lentoasemalle merkittävän position tulevaisuuden älykkäässä liikkumisessa ja lentokoulutuksessa” toteaa Timo Hyvönen. T.T.