EU:ssa alustava sopu SAF-polttoaineiden käytöstä - sekoitevelvoite kasvaa vaiheittain v. 2025 lähtien

RefuelEuroopan unionin jäsenmaat, parlamentti ja komissio ovat päässeet alustavaan sopuun uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käytöstä lentoliikenteessä (SAF, Sustainable Aviation Fuel). Lentopolttoaineet ovat osa EU:n laajempaa ilmastopakettia eli ns. 55-valmiuspakettia (FitFor55).

Euroopan komissio antoi lentoliikenteen polttoaineita koskevan niin kutsutun ReFuel Aviation -asetusehdotuksen osana EU:n ilmastopakettia eli 55-valmiuspakettia heinäkuussa 2021. Asetuksen tavoitteena on lisätä uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöä lentoliikenteessä ja varmistaa, että lentoliikenteen pitkään jatkunut päästöjen kasvu päättyy. Alustava sopu vaihtoehtoisten polttoaineiden käytöstä lentoliikenteessä saavutettiin 25. huhtikuuta.

55-valmiuspaketti sisältää myös muita lentoliikenteeseen vaikuttavia Euroopan komission aloitteita. Tavoitteena on muuttaa EU:n ilmasto-, energia-, maankäyttö-, liikenne- ja veropolitiikkaa, jotta kasvihuonekaasujen nettopäästöjä voidaan vähentää ainakin 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta.

neste_FinnairNyt alustava sopu saavutettiin ReFuel Aviation -asetuksesta, joka velvoittaa polttoainetuottajia uusiutuvien polttoaineiden jakeluun. Sekoitevelvoite alkaa kahdesta prosentista vuonna 2025 ja nousee asteittain. Velvoite on 6 prosenttia vuonna 2030, 20 prosenttia vuonna 2035, 34 prosenttia vuonna 2040, 42 prosenttia vuonna 2045 ja 70 prosenttia vuonna 2050.

Vuonna 2021 annetun lausunnon mukaan viiden prosentin sekoitevaatimus vuodelle 2030 toisi esimerkiksi Finnairille noin 47 miljoonan euron lisäkustannukset ja 14 prosentin sekoitevelvoite nostaisi kustannukset jo 130 miljoonaan euroon. Uusiutuvat SAF-lentopolttoaineet ovat nykyisin noin 3-5 kertaa kallimpia kuin fossiiliset lentopolttoaineet.

Sovussa sähköpolttoaineille tulee lisäksi erillinen velvoite, joka tulee voimaan 2030 lähtien. Myös lentoyhtiöihin kohdistetaan käyttövelvoite velvoittamalla lentoyhtiöt tankkaamaan EU:n lentoasemilla.

TankkausNesteMyVelvoitteet koskevat lentopolttoaineen käyttöä vähintään 800 000 matkustajan tai sadantuhannen rahtitonnin EU-lentoasemilla. Ehdotus koskee Suomessa nykyisten matkustajamäärien perusteella vain Helsinki-Vantaan lentoasemaa.

Suomi pitää asetusta tärkeänä toimena lentoliikenteen uusiutuvien polttoaineen käytön lisäämiseksi. Suomi on painottanut, että toimet uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön lisäämiseksi tulee toteuttaa tavalla, joka vähentää tehokkaasti lentoliikenteen päästöjä ja huomioi lentoliikennealan toimintaedellytykset sekä jäsenvaltioiden saavutettavuuden.

Alustavaan sopuun sisältyy lyhyiden reittien tankkausvelvoitteita koskeva jousto, jota Suomi piti neuvotteluissa esillä. Lentokoneen tankkaus vie aikaa, ja jousto auttaa välttämään  tankkausta ja siten myös operatiivisia muutoksia lyhyillä reiteillä. Lyhyillä lennoilla pyritään myös nopeaan kääntöaikaan maatoiminnoissa. Tämä tarkoittaa usein sitä, että menolennolla lentokoneen tankeissa kuljetetaan myös paluulentojen polttoaine. Tämä lisää koneen painoa, polttoaineenkulutusta ja siten päästöjä.

Suomi pyrki neuvottelujen aikana edistämään uusiutuvien lentopolttoaineiden määritelmän yhdenmukaistamista siten, että se vastaisi uusiutuvan energian direktiivin määritelmää. Kestäviä raaka-aineita ei pitäisi sulkea tarpeettomasti ulos lentopolttoaineen valmistuksesta. Myös tämän tavoitteen osalta saavutettiin edistystä verrattuna komission alkuperäiseen ehdotukseen.  

Seuraavaksi alustavaa sopua käsitellään jäsenmaiden pysyvien edustajien komiteassa (Coreper). Sen jälkeen asetusehdotus on tarkoitus hyväksyä ministerineuvoston kokouksessa ja se tarvitsee myös parlamentin virallisen hyväksynnän. Asetus astuu voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Joulukuussa 2022 EU:ssa sovittiin lentoliikenteen päästökaupan tehostamisesta vuodesta 2024 alkaen. Maaliskuussa 2023 EU tiedotti, että Euroopan unionin jäsenmaat, parlamentti ja komissio ovat päässeet alustavaan sopuun nk. AFIR-asetuksesta (Alternative Fuels Infrastructure), jolla pyritään edistämään vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa erityisesti tie-, vesi- ja lentoliikenteessä.

Lue myös: