Helsinki-Vantaan lentoaseman melunhallinnan tueksi uusi yhteistyöryhmä

Engine_rotatingToimintarajoituksia ei nähdä lentoaseman ensisijaisina melunhallintakeinona. Niiden sijaan lentoliikenteen meluhaittojen ehkäisyn perusta tulisi luoda tasapainoisen lähestymistavan menetelmällä. Helsinki-Vantaan lentoasemalla aloittaa syksyllä 2016 uusi melunhallinnan yhteistyötyöryhmä.

Tasapainoisen lähestymistavan menetelmän avulla valitaan lentokonemelun vähentämisen, liikenteen ohjauksen ja maankäytön suunnittelun näkökulmasta kustannustehokkaimmat keinot hallita meluhaittoja. Tällöin toimintarajoitukset eivät saisi olla ensisijainen melunhallintakeino.

Airbus_nosesLentoaseman meluntorjuntatavoitetta asettaessaan Liikenteen turvallisuusviraston on otettava huomioon, mitä vaikutuksia tavoitteella on lentoaseman ja Suomen lentoliikennejärjestelmän toiminta- ja kehittämismahdollisuuksien turvaamiseen pitkällä aikavälillä kestävällä tavalla.

Helsinki-Vantaan lentoaseman meluhallinnan yhteistyöryhmässä pyritään saamaan entistä laajempi kokonaiskuva lentoaseman melutilanteesta ja eri tahojen tekemistä meluntorjuntatoimenpiteistä sekä niiden tehokkuudesta tasapainoisen lähestymistavan mukaisessa melunhallinnassa.

”Yhteistyöryhmän asettaminen on nähty tarpeelliseksi, koska lentoasemien ympäristölupaan ja lentoliikenteen meluun liittyvissä asioissa on useita toimivaltaisia viranomaisia”, kertoo Trafin johtava asiantuntija Outi Ampuja.

Yhteistyöryhmään kutsutaan mukaan kaikkien niiden tahojen edustajat, joilla on toimivaltaa ja vastuuta ilma-alusten melun vähentämisestä sen lähteellä, maankäytön suunnittelussa, lentomelua vähentävissä lentomenetelmissä ja mahdollisten toimintarajoitusten asettamisessa sekä lentoaseman ympäristöluvan myöntämisessä ja luvan noudattamisen valvonnassa.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi nimeää yhteistyöryhmän puheenjohtajan.  Ryhmä aloittaa toimintansa syksyllä 2016.

”Yhteistyöryhmä tarjoaa mahdollisuuden koordinoida entistä paremmin melunhallintaan liittyviä toimia eri toimijoiden kesken ja sen avulla lentoaseman melutilanteesta ja siinä tapahtuvista muutoksista voidaan saada mahdollisimman hyvä kokonaiskuva”, jatkaa Ampuja

Mikäli tehtyjen meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien mukaan  meluntorjuntatavoite jäisi todennäköisesti toteutumatta ilman tilapäistä syytä on ryhdyttävä toimenpiteisiin toimintarajoituksen tarpeen arvioimiseksi.

Uusi Valtioneuvoston asetus tasapainoisesta lähestymistavasta lentoaseman melun hallinnassa tuli voimaan 13. kesäkuuta. Asiaa säätelee myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 598/2014.

Lue myös aikaisempaa aiheeseen liittyvää uutisointiamme:

Helsinki-Vantaan lentoaseman merkitystä ja vaikutuksia selvitetään Uusimaa-kaava 2050 tarpeisiin
Finavia: Lentoliikenne vaikuttaa maankäyttöön kuten muukin liikenne

Yölentoja Helsinki-Vantaalla ei rajoiteta melun takia

KHO antoi ratkaisunsa - Uusi ympäristölupa tukee Helsinki-Vantaan kehittämistä

WebTrak näyttää Vantaan lentoliikenteen ja melumittaukset netissä