Määräyshanke tuo Traficomille uusia oikeuksia lento- ja matkustamohenkilöstön lupien perumisprosessiin

Traficom_signLiikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt muutoshankkeen, jossa säädetään ilmailulaissa ja liikenteen palveluista annetussa laissa Traficomin oikeuksia ja velvollisuuksia tapauksissa, joissa ilmailuviranomainen käynnistää lento- tai matkustamohenkilöstön luvan peruutusprosessin.

Hanke käynnistettiin, koska Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Liikenne- ja viestintäministeriö ovat havainneet kiireellisiä lentoturvallisuuden edistämistä koskevia muutostarpeita. Muutoksia on tulossa ilmailulakiin sekä liikenteen palveluista annettuun lakiin. Hankkeessa on tarkoitus antaa Traficomille oikeus ja velvollisuus ilmoittaa työnantajalle tai toimeksiantajalle, kun lento- tai matkustamohenkilöstön luvan peruuttamiseen on ryhdytty. Näin asianosaisen lentotoiminta saadaan loppumaan heti.
 
Lisäksi Traficomille lisättäisiin mahdollisuus puuttua ilmailuun liittyvään toimintaan, joka ei ole luvanvaraista tai ilmoitusvelvollisuuden piirissä, jos toiminnassa havaitaan turvallisuuspuutteita. Muutoksen kohteena on ilmailulain 148 §. Siihen on määrä lisätä säännös, joka mahdollistaa sellaisen ilmailuun liittyvän toiminnan kieltämisen ja toistaiseksi tai määräaikaisesti rajoittamisen, joka ei ole luvanvaraista tai ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevaa toimintaa.

Tämä koskisi esimerkiksi laskuvarjohyppääjien kouluttajana tai liitimen lentäjänä toimimista tai maahuolintapalvelun tarjoamista. Traficom voisi jatkossa kieltää tai rajoittaa toimintaa, kunnes puutteet turvallisuudessa on korjattu.
 
Samalla selvitetään myös lentoesteisiin liittyvät mahdolliset säädösmuutostarpeet ja mahdollisuuksien mukaan laaditaan säännösehdotus koskien etenkin lentoestelausuntoja. Hankkeeseen sisältyy pätevyyksiin ja ilmailun turvallisuuteen liittyviä teknisiä säädösmuutoksia.

Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta merkittävästi ehkäisemällä lento-onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Hankkeen valmistelu toteutetaan virkatyönä. Valmistelun aikana kuullaan sidosryhmiä. Säädösmuutosten on tarkoitus astua voimaan kesällä 2025.