Trafi päivitti Suomen ilmailun turvallisuusohjelmaa

trafi_logoLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi on julkaissut päivitetyn version Suomen ilmailun turvallisuusohjelmasta. Trafin suuntaviivojen mukaisesti ohjelman tärkein päämäärä on turvallisuus.


Suomen ilmailun turvallisuusohjelman (Finnish Aviation Safety Programme FASP) ensimmäinen versio julkaistiin vuosi sitten ja nyt siihen on tehty päivityksiä vuoden aikana kertyneiden kokemusten sekä alan toimijoiden näkökulmien perusteella.

Lineup_jono_1Turvallisuusohjelma on kuvaus niistä eri määräyksistä ja toiminnoista, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa ilmailun turvallisuutta. Trafi on asettanut turvallisuuden tärkeimmäksi päämääräkseen taloudellisten, toiminnallisten, ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten näkökohtien edelle.

Ohjelman tarkoituksena on myös varmistaa, että Suomen toiminta on Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAn ja kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn turvallisuudenhallintaa koskevien vaatimusten mukaista.

Nykyinen turvallisuustaso on säilytettävä ja sitä on mahdollisuuksien mukaan entisestään parannettava. Liikenteen turvallisuusvirasto sitoutuu ohjelmansa mukaisesti tarjoamaan riittävät resurssit ohjelman käyttöönottamiseksi, ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

 

Turvallisuustyö vaatii yhteistyötä

aircraft_lightningTurvallisuuden analysointia riskiarviotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä toimijoiden ja sidosryhmien kanssa sekä seuraamalla kokonaiskuvaa. Tarkoituksena on entisestään parantaa liikennejärjestelmän turvallisuuden tilaa keräämällä ja analysoimalla oleellista turvallisuustietoa päätöksenteon pohjaksi.

Liikennejärjestelmän kokonaiskuvatietoa tarvitaan myös mm. liikennepolitiikan ja –strategioiden eri aikavälin suunnitelmiin.


Kolmen tason indikaattorit

Turvallisuusindikaattorit ovat yksi keskeinen työkalu, jonka avulla jäsennetään suurtamäärää tietoa ja jotka auttavat turvallisuusuhkien havaitsemisessa. Itse tapauksia ja syytekijöitä analysoimalla päästään kiinni keskeisiin turvallisuusuhkiin ja epäsuotuisiin trendeihin sekä miettimään keinoja, joilla edellä mainittuja voidaan estää tai vähentää.
 
Suomen turvallisuustavoitteiden ja turvallisuusindikaattoreiden määrittelyn lähtökohtanaon käytetty Euroopan ilmailun turvallisuusohjelman (EASP) periaatteita, jotka on jaoteltu kolmeen eri tasoon.

FoggyRWYEnsimmäinen taso käsittää onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden määrät. Onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden kokonaismäärää seurataan eroteltuna kaupallisessa ilmakuljetuksessa, yleisilmailussa ja harrasteilmailussa. Tapausten määrä suhteutetaan lentotunteihin.
 
Toinen taso mittaa järjestelmän toimivuutta ja tiettyjä keskeisiä tapaustyyppejä, jotka on kansainvälisestikin todettu yleisimmiksi / vakavimmiksi onnettomuustyypeiksi ja edellyttävän siksi seurantaa ja turvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Toisen tason onnettomuuksia ovat mm. kiitotieltä suistumiset, kiitotiepoikkeamat sekä yhteentörmäykset ja läheltä piti -tilanteet maassa. Lisäksi mukaan lasketaan Ohjattavissa olevan ilma-aluksen törmäys maastoon (CFIT) ja vastaavat vaaratilanteet.
 
Tapahtumien kokonaismäärää seurataan eroteltuna kaupallisessa ilmakuljetuksessa, yleisilmailussa ja harrasteilmailussa. Tapausten määrä suhteutetaan lentotunteihin, lennettyjen sektorien määrään sekä operaatioiden määrään ATS-yksiköissä.
 
Kolmannella tasolla keskitytään miettimään, mitkä ovat syytekijöitä 2-tason tapaustyypeille. Mukana ovat mm. epästabiilit lähestymiset, laskuteline- ja reverssiviat sekä kiitotien kunto ja siitä tiedottamiseet liittyvät puutteet. Tapahtumien kokonaismäärää seurataan  ja ne suhteutetaan lentotunteihin, lennettyjen sektorien määrään sekä kokonaisoperaatioiden määrään ATS-yksiköissä.


"Just Culture" tärkeässä osassa

Just culturen luominen on tärkeää, jotta turvallisuusasioista saadaan tieto hyvissä ajoin ja asiaan pystytään tarvittaessa puuttumaan. 

Just culture tarkoittaa toimintatapaa, jolla organisaatioihin pyritään luomaan toimintakulttuuri, jossa työntekijät voivat raportoida havaitsemistaan turvallisuusasioista vapaasti ilman pelkoa rangaistuksesta tai syyllistämisestä,määriteltyjen sääntöjen puitteissa. 
 

Trafi: Suomen ilmailun turvallisuusohjelma

Lue myös Lentoposti.fi:n artikkeli aiheesta Trafi: EU-alueen lentoyhtiöt kovassa puristuksessa