Uusi määräyshanke tähtää osaomisteisten ilma-alusten lentotoiminnan sääntelyyn Suomessa

Traficom_signLiikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt määräyshankkeen, jossa lentotoiminta-asetusta täydentävää kansallista OPS M1-33 -määräystä täydennetään uudella kohdalla koskien lentotoimintaa osaomisteisilla ilma-aluksilla. Osaomistukseen perustuvaa lentotoimintaa harjoittaa Suomessa tällä hetkellä kaksi yritystä ja tällainen toimintamuoto on selvästi yleistymässä. Määräysmuutoksen odotetaan tulevan voimaan syksyllä 2024.

Ilma-alusten osaomistus eli ns. fractional ownership on viime aikoina yleistynyt toimintamalli, jossa henkilö hankkii osuuden ilma-aluksesta tai sitä hallinnoivasta yrityksestä ja saa sitä kautta käyttöoikeuden myös hallinnoivan yrityksen muuhun lentokalustoon.

Hallinnoiva yritys järjestää ilma-alukselle lentomiehistön sekä vastaa sen huolto-, säilytys- ja muista kiinteistä kustannuksista ja järjestelyistä. Kustannukset katetaan ilma-alusten osaomistajilta kerättävillä maksuilla.

Tällainen toiminta sijoittuu luonteeltaan kaupallisen ja ei-kaupallisen lentotoiminnan välimaastoon, eikä siihen vaadita lentotoimintalupaa (AOC). Lentotoiminnasta osaomisteisilla ilma-aluksilla ei ole Suomessa tai EU-tasolla toistaiseksi minkäänlaista sääntelyä.

Traficomin mukaan uusi määräys selkeyttää sääntelyä ja parantaa oikeusvarmuutta. Sen odotetaan myös luovan tasapuolisemmat toimintaedellytykset toisaalta perinteiselle kaupalliselle lentotoiminnalle ja toisaalta osaomisteisten ilma-alusten käytölle. Sääntelyllä halutaan varautua osaomisteisten ilma-alusten lentotoiminnan kasvuun ja luoda toiminnalle toimivat ja turvalliset edellytykset.

Uudistettavassa määräyksessä on tarkoitus määrätä mm. osaomisteisilla ilma-aluksilla harjoitettavaa toimintaa koskevista lupakirja- ja huoltovaatimuksista, mukana pidettävistä asiakirjoista sekä lentotoiminnassa noudatettavista menetelmistä, kuten polttoainesuunnittelusta ja lentopaikkojen valinnasta.

Määräyksessä ei käsitellä perinteistä yhteisomistustilannetta, jossa useampi ilmailija hankkii ilma-aluksen yhteisesti kunkin omaan käyttöön ilman erillistä hallintaorganisaatiota.

OPS M1-33:n muutosten lisäksi fractional ownership -lentotoiminnan lento- ja työaikarajoituksista käynnistetään erillinen määräyshanke.

Määräyksen lisäksi Traficom laatii erillisen ohjeen, jossa selvennetään viraston tulkintoja kaupallisen ja ei-kaupallisen toiminnan välisestä rajanvedosta sekä muun muassa osaomisteisen ilma-aluksen rekisteröinnistä.

Lue myös: