EU:n jäsenvaltiot näyttivät vihreää valoa uusille FTL-määräyksille

sky_sunset_3EU:n jäsenvaltiot antoivat äänestyksessä voimakkaan tukensa uudelle ehdotukselle koskien Euroopassa tapahtuvan lentotyön työ- ja lepoaikamääräyksiä. EU:n mukaan FTL-määräysten muutosehdotus vahvistaa, selkeyttää ja täydentää nykysääntöjä huomioiden käytettävissä olevia tieteellisiä ja operatiivisia tietoja.

EU:n jäsenvaltiot ilmaisivat vahvan tukensa FTL-ehdotukselle äänestyksessä 12. heinäkuuta. Jäsenvaltioiden edustajat kävivät keskusteluissa läpi useita vaihtoehtoja yötyö- ja päivystyssäännöistä. Enemmistön mielestä komission ja Euroopan lentoturvallisuusviraston EASA:n esittelemä malli huomioi asiat riittävän hyvin.

Nykyiset lentoaikarajoituksia koskevat säännöt ovat heinäkuusta 2007 alkaen sovelletun asetuksen (ETY) N:o 3922/91 liitteessä III olevassa luvussa Q.

Asetuksessa (EY) N:o 216/2008 edellytetään, että komissio antaa täytäntöönpanoasetuksen, jolla lentoaikarajoituksia koskevat säännöt siirretään kyseisen asetuksen lainsäädännölliseen ja institutionaaliseen kehykseen, ja että se mukauttaa nykyiset säännöt uusimpaan tieteelliseen tietoon ja tekniikan kehitykseen. Sama koskee kaikkia lentoturvallisuuden aloja. Tavoitteena on varmistaa johdonmukainen turvallisuuden sääntelyjärjestelmä EU:n tasolla.

“Matkustajat tarvitsevat viranomaisten varmistuksen, että kaikki mahdollinen tehdään lentoturvallisuuden eteen mukaan lukien lentomiehistöjen väsymys, joka on herkkä ja vaikea asia”, kommentoi EU:n liikennekomissaari Siim Kallas.

”Olemme sitoutuneet vahvempiin ja turvallisempiin määräyksiin halki Euroopan, oli kyseessä yöaikaiset lennot tai lepoajat. Olen iloinen vahvasta jäsenvaltioiden tuesta tämän tärkeän ehdotuksen osalta. Uudet säännöt tuovat huomattavia turvallisuusparannuksia ympäri Euroopan niin lentomatkustajille kuin miehistöille”

eu_logoEASA komitea ja jäsenvaltiot totesivat keskusteluissaan uusien sääntöjen korkealaatuisuuden, riittävän tasapainoisuuden ja selkeiden turvallisuusparannusten olevan saavutettuja. Komission tulee kuitenkin tehdä jatkuvaa arviointityötä FTL-asiassa perustuen operatiivisiin tietoihin varmistaakseen järjestelmän toimivuuden ja riittävän turvallisuustason saavuttamisen.

Yöaikaisen maksimityöajan osalta raja laskee 11 tunnista ja 45 minuutista alaspäin 11 tuntiin. Lisäksi yli kymmentuntisen yölennon sisältäviä työvuorolistoja on suunniteltava väsymyksen hallinnan periaatteiden mukaisesti, jonka tulee varmistaa turvalliset operaatiot.

Päivystyksen osalta jäsenvaltiot olivat tyytyväisiä EASA:n vakuutteluihin siitä, että uudet säännöt tarjoavat entistä parempaa suojaa ohjaajille.

EU:n uudet FTL-säännöt eivät rajoita EU:n ja kansallisen tason lainsäädäntöä koskien työaikoja, terveyttä ja työturvallisuutta tai olemassaolevia työehtosopimuksia. Lisäksi turvallisuuden ja sosiaalisten tekijöiden kohdalla enemmän suojaava sääntö on määräävä.

Positiivinen äänestystulos vie FTL-säännöksen Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkasteltavaksi kolmen kuukauden ajaksi. Työn odotetaan alkavan heinäkuun loppuun mennessä.

Komissio kiitti EASA:a, jäsenvaltioita ja muita osallistujia tehdystä työstä, joka auttaa nykyaikaistamaan EU-lainsäädännön tärkeää osa-aluetta.