Suomelta vihreää valoa EASA:n ehdotukselle ilmailualan kattavasta tietoturvasääntelystä

Taivas_1Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA antoi kesäkuussa 2021 ehdotuksen EU:n komission uusiksi ilmailun tietoturva-asetuksiksi. Tavoitteena on tehostaa ilmailualan mahdollisuuksia suojautua tietoturvariskeiltä sekä parantaa lentoturvallisuutta. Valtioneuvosto  kannattaa EASA:n ehdotusta ja sen tavoitteita.

Uudet ilmailun tietoturvaa koskevat asetukset kattaisivat lähes kaikki ilmailualan keskeiset toimijaryhmät. Suomen valtioneuvosto kannattaa ehdotuksen tavoitteita tietoturvallisuuden parantamisesta ilmailualalla. Hallitus antoi asiaa koskevan kirjelmän eduskunnalle 15. heinäkuuta 2021.

Käytännössä EASA:n Opinion 03/2021 Management of information security risks -ehdotus tarkoittaa, että ilmailualan organisaatioille ja viranomaisille asetettaisiin tietoturvariskien ja tietoturvatapahtumien tai -loukkausten hallintaan liittyviä velvoitteita. Lisäksi ilmailuviranomaisille asetettaisiin sertifiointiin ja valvontaan liittyviä vaatimuksia.

Sääntelyn ulkopuolelle jäisivät pääosin miehittämättömät ilma-alukset ja eräät kevyen ilmailun toimijat. Sääntelyä ei myöskään sovellettaisi organisaatioihin, joiden toiminta ei muodosta turvallisuuteen vaikuttavaa tietoturvariskiä. Maahuolintapalvelun tarjoajien osalta päätös asetusten soveltamisesta on tarkoitus tehdä myöhemmin.

Valtioneuvosto katsoo, että ehdotettu sääntely parantaisi ilmailun turvallisuutta selkeyttämällä ilmailutoimijoiden tietoturvakäytänteitä. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että ilmailun turvallisuussääntelyä kehitetään vastaamaan toimialalla tunnistettuja tarpeita ja uusia turvallisuusuhkia, ja että sääntelyä sovitetaan yhteen muun EU-lainsäädännön kanssa.

Valtioneuvosto kannattaa myös asetusehdotuksissa omaksuttua riski- ja suorituskykyperiaatetta, joka huomioi toimijan koon ja toiminnan vaikutuksen ilmailun turvallisuuteen. Valtioneuvosto pitää myös ehdotettuja soveltamisalarajoituksia asianmukaisina.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että toimijoille varataan riittävä aika sopeutua muuttuvaan sääntelyyn, ja että valvontaviranomaisille esitettyjä lisätehtäviä tarkasteltaessa pyritään hillitsemään ehdotuksesta syntyvää hallinnollista lisätaakkaa.

Asetusehdotusten taustalla kansainvälinen sääntely

Siviili-ilmailun kansainvälisestä luonteesta johtuen alan sääntely perustuu pitkälti kansainvälisiin ja EU:n säännöksiin. EASA:n asetusehdotusten käsittely jatkuu vuoden 2021 aikana. Asetukset on tarkoitus hyväksyä vuonna 2022. Ehdotuksen mukaan niitä sovelletaan vuoden kuluttua siitä, kun ne tulevat voimaan.