Finnairin ensimmäinen neljännes toi pienen parannuksen

A330net_FINNAIRFinnairin ensimmäisen vuosineljänneksen toiminnallinen liiketulos parani viime vuodesta ja oli -17,7 miljoonaa euroa (-23,5). Yhtiön liikevaihto pysyi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vuoden 2012 vertailukauden tasolla ja oli 593,2 miljoonaa euroa (591,8), kun kapasiteetti kasvoi 0,8 prosenttia vertailukaudesta.

Finnairin toiminnallinen liiketulos eli liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, käyttöomaisuuden myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon muutosta parani vertailujaksosta ja oli -17,7 miljoonaa euroa (-23,5).

Toiminnalliset kulut ilman polttoainetta olivat 446,3 miljoonaa euroa (452,6). Ppolttoainekulut suojaukset ja päästökaupasta aiheutuvat kulut mukaan lukien olivat 169,4 miljoonaa euroa (167,6).

Henkilöstökulut laskivat vertailujakson jälkeen toteutettujen henkilöstövähennysten vuoksi 9,9 prosenttia 102,1 miljoonaan euroon (113,4), mutta osa aikaisemmin henkilöstökuluina näkyneistä kustannuksista näkyy nyt viime vuonna ulkoistettujen catering- ja huoltopalvelujen kustannuksina. Rakennemuutos- ja kustannussäästöohjelman ansiosta euromääräiset toiminnalliset kulut laskivat hieman vertailukaudesta ja olivat 615,8 miljoonaa euroa (620,2).

Finnairin tuloslaskelmaan sisältyy katsauskauden aikana tapahtunut mutta myöhemmin erääntyvien johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon muutos. Kyseessä on IFRS:n mukainen realisoimaton arvostustulos, jolla ei ole rahavirtavaikutusta ja jota ei lasketa mukaan toiminnalliseen liiketulokseen.

Johdannaisten käyvän arvon ja lentokaluston huoltovarausten valuuttamääräisen arvon muutos oli 5,3 miljoonaa euroa (9,2). Kertaluonteiset erät olivat -1,4 miljoonaa euroa (-4,4). Liiketappio pieneni ja oli 13,8 miljoonaa euroa (-18,7). Tammi–maaliskuun tulos ennen veroja oli -18,7 miljoonaa euroa (-24,7) ja tulos verojen jälkeen -15,8 miljoonaa euroa 
(-19,3).

 Lentoliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä (RASK) nousi 0,2 prosenttia vertailukaudesta 6,06 eurosenttiin (6,04). Yksikkökustannus tarjotulta henkilökilometriltä (CASK) nousi 0,9 prosenttia 6,57 eurosenttiin (6,51). Yksikkökustannus ilman polttoainetta (CASK excl. fuel) laski 0,6 prosenttia 4,45 eurosenttiin (4,48).

 "Finnairin 90-vuotisjuhlavuosi on alkanut hyvin. Liikenteemme myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi tammi–maaliskuussa yli viisi prosenttia vuoden 2012 vastaavasta jaksosta, kun kapasiteettimme pysyi vertailukauden tasolla," sanoo toimitusjohtajan sijainen Ville Iho yhtiön tiedotteessa.

"Matkustajaliikenteen kysyntä kehittyi hyvin etenkin päämarkkina-alueillamme Aasiassa ja Euroopassa, ja koneidemme täyttöaste nousi lähes 80 prosenttiin. Strategiamme on toimiva, ja sen toteutus etenee suunnitellusti."

Ihon mukaan vuoden ensimmäinen neljännes on Finnairille kausiluonteisesti haastavin. Toiminnallinen liiketulos koheni vertailukaudesta, mutta oli 17,7 miljoonaa euroa tappiollinen.

"Alan tiukka kilpailutilanne, kustannuspaineet ja dramaattinen rakennemuutos eivät ole muuttuneet. On tärkeää, että jatkamme määrätietoisesti kilpailukykymme parantamista sekä hakemalla kasvua että alentamalla kustannustasoamme."

"Maaliskuun loppuun mennessä olimme saavuttaneet 119 miljoonan euron säästöt elokuussa 2011 käynnistyneessä 140 miljoonan euron rakennemuutos- ja kustannussäästöohjelmassamme. Ohjelman hyvästä etenemisestä huolimatta kokonaistavoitteeseen pääsy edellyttää vielä paljon työtä ja vaikeita päätöksiä - parhaillaan ovat menossa Tekniikan toimintojen uudelleen järjestelyjä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Viime lokakuussa käynnistyneen 60 miljoonan euron lisäsäästöohjelman osana tavoittelemme merkittäviä säästöjä henkilöstökuluissa."

"Tavoitteena on saavuttaa alan suomalaisten markkinapalkkojen ja -kustannusten taso ensisijaisesti työaika- ja palkkarakenteita uudistamalla. Toimenpiteet, joilla Finnairin menestys varmistetaan, ovat vaikeita, mutta uskomme että tavoitteeseen on mahdollista päästä yhdessä henkilöstön kanssa keskustellen ja sopien."

"Finnair on sitoutunut tuottavuuden parantamiseen ja oman toimintansa kehittämiseen. Alkuvuosi antaa meille hyvän pohjan rakentaa tulevaisuuttamme. Kustannushaasteiden lisäksi meillä on selkeä suunta ja kasvutarina: tavoitteenamme on kaksinkertaistaa Aasian-tuottomme vuoteen 2020 mennessä, ja parhaillaan valmistaudumme kahden uuden, kesäkuussa avattavan Aasian-reitin avaamiseen. Loppuvuoden näkymämme on pysynyt ennallaan."

"Meneillään olevalla vuosineljännekselle Finnairin ohjaimiin tarttuu Pekka Vauramo, joka nimitettiin huhtikuussa Finnairin uudeksi toimitusjohtajaksi 3.6.2013 alkaen. Koko Finnair toivottaa Pekka Vauramon tervetulleeksi rakentamaan tulevaisuuden Finnairia.", päättää Ville Iho kommenttinsa yhtiön tiedotteessa.

 Markkinaympäristö

 Finnairin toimintaympäristössä ei tapahtunut tammi–maaliskuussa merkittäviä muutoksia. Eurooppalaiset verkostolentoyhtiöt, Finnair mukaan lukien, jatkoivat rakennemuutos- ja kustannussäästöohjelmiensa toteutusta parantaakseen kilpailukykyään kireässä kilpailutilanteessa.

Euroopan epävarmasta taloustilanteesta huolimatta matkustajaliikenne Euroopassa kasvoi, mikä yhdessä lentoyhtiöiden maltillisten kapasiteettilisäysten kanssa johti koneiden parantuneisiin täyttöasteisiin. Myös Aasian ja Euroopan välinen matkustajaliikenne kasvoi katsauskaudella.

Lentoyhtiöiden suurimman yksittäisen kustannustekijän eli lentopetrolin hinta kääntyi maaliskuussa laskuun, mutta on edelleen historiallisesti korkealla tasolla. Japanin jeni heikkeni katsauskaudella selvästi suhteessa euroon Japanin keskuspankin elvytystoimien seurauksena ja samanaikaisesti euro heikkeni suhteessa Yhdysvaltojen dollariin. Jeni on Finnairin liiketoiminnassa merkittävä tulovaluutta ja dollari merkittävä kuluvaluutta.

Toimialan näkymät ovat edelleen epävarmat. Koreoiden tilanteella ja Kiinan lintuinfluenssalla ei ole toistaiseksi ollut vaikutusta matkustajaliikenteen kysyntään.

 
Rakennemuutos- ja kustannussäästöohjelmien eteneminen

Finnair jatkoi katsauskaudella elokuussa 2011 ja lokakuussa 2012 aloittamiensa rakennemuutos- ja kustannussäästöohjelmien toteutusta ja uskoo molempien ohjelmien toteutuvan täysimääräisesti tavoiteaikatauluissaan.

 Vuonna 2011 alkaneen ohjelman tavoitteena on alentaa Finnairin kuluja pysyvästi 140 miljoonalla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä. Pääpaino säästöjen hakemisessa oli katsauskaudella henkilöstö- ja huoltokustannuskategorioissa, joissa edettiin vuonna 2012 alkuperäisiä tavoitteita hitaammin.

Laivasto-, myynti- ja jakelu- sekä catering-kulujen osalta alkuperäiset tavoitteet ylittyivät jo vuonna 2012. Maaliskuun loppuun mennessä Finnair on saavuttanut tämän ohjelman säästökategorioissa yhteensä 119 miljoonan euron kumulatiiviset, vuotuiset säästöt.

 Lokakuussa 2012 aloitetun lisäsäästöohjelman tavoitteena on laskea kustannustasoa pysyvästi vielä 60 miljoonalla eurolla vuoden 2014 loppuun mennessä. Finnair tavoittelee lisäohjelman osana merkittäviä säästöjä henkilöstökuluissa, ja tavoitteena on saavuttaa alan suomalaisten markkinapalkkojen ja -kustannusten taso ensisijaisesti työaika- ja palkkarakenteita uudistamalla.

 Ensimmäisen rakennemuutos- ja kustannussäästöohjelman yhteydessä toteutettujen ulkoistusten myötä Finnair on pystynyt muuttamaan merkittävän osan kiinteistä kustannuksista tuotantovolyymien mukaisesti joustaviksi muuttuviksi kustannuksiksi. Säästötoimenpiteet näkyvät myös ilman polttoainetta laskettujen lentoliikenteen yksikkökustannusten laskuna.

Finnairin on kuitenkin välttämätöntä jatkaa kustannusten karsimista. Korkea polttoaineen hinta, kiristyvä kilpailu ja tulevien vuosien merkittävät laivastoinvestoinnit edellyttävät yhtiön kannattavuuden selvää parantamista. Finnairin hallituksen asettama pitkän aikavälin tuottotavoite on kuuden prosentin liikevoittomarginaali.

 
Vuoden 2013 näkymät ennallaan

Euroopan epävarmat talousnäkymät, heikentynyt kuluttajakysyntä ja Aasian hidastuva kasvu lisäävät lentoliikenteen tulevan kehityksen epävarmuutta. Polttoainekustannusten odotetaan pysyvän korkeana myös vuonna 2013, ja lentoliikenteen kysynnän kasvavan maltillisesti.

  Finnair arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2013. Lentoliikenteen yksikkökustannusten ilman polttoainetta (CASK, excl. fuel) odotetaan laskevan vuodesta 2012. Finnair arvioi toiminnallisen tuloksen olevan voitollinen vuonna 2013.