Ilmailulaki uudistuu - selkeyttää toimivaltaa ja antaa valtuuksia miehittämättömän ilmailun havainnointiin

LVM_1Hallitus esittää, että ilmailulakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja täsmennettäisiin vastaamaan muun muassa EU-sääntelyn viimeaikaisia muutoksia. Lakiluonnosten keskeiset muutosehdotukset selkeyttävät ilmailuviranomaisten ja eräiden ilmailun toimijoiden toimivaltaa. Tavoitteena on parantaa edelleen siviili-ilmailun korkeaa turvallisuutta.

Lakiluonnoksissa täydennettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltuuksia kansallisena siviili-ilmailun turvallisuusviranomaisena. Viraston roolia täsmennettäisiin muun muassa lentoliikenneoikeuksien käytön rajoittamisen ja EU:n turva-asetuksen soveltamisen osalta. Lisäksi lentokenttäavustusten myöntäminen siirtyisi liikenne- ja viestintäministeriöltä viraston tehtäväksi.

Kansallisten ilma-aluksien lentokelpoisuuden tarkastamista sujuvoitettaisiin siten, että lentokelpoisuustarkastajalla olisi oikeus myöntää tarkastustodistus. Nykyisin Liikenne- ja viestintävirasto myöntää todistuksen tarkastajan suosituksesta.

Lakiluonnoksessa on täsmennetty myös eräitä lennonvarmistuspalveluita sekä lentomenetelmien suunnittelua koskevia vastuita. Lentomenetelmistä vastaa ilmaliikenteen hallintaa koskevan täytäntöönpanoasetuksen mukaisen hyväksyntätodistuksen saanut lentomenetelmäsuunnittelupalvelujen tarjoaja. Lentopaikan pitäjä vastaa siitä, että lentopaikalla käytetty lentomenetelmä on hyväksyntätodistuksen saaneen lentomenetelmäsuunnittelupalvelujen tarjoajan suunnittelema.

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelutehtävissä olevien toimijoiden oikeutta saada tehtävään liittyviä välttämättömiä tietoja on myös laajennettu.

Lentoasemaverkkolakiin tehtävillä muutoksilla pyritään vastaamaan lennonvarmistuksen järjestämisen tosiasiallista tilaa Finavian ja lennonvarmistusyhtiö Fintraffic Lennonvarmistus Oy (entinen ANS Finland) yhtiöjärjestelyiden jälkeen. 

Muutoksella varmistettaisiin se, että lentoasemaverkkoyhtiö Finavia olisi velvoitettu ylläpitämään ja kehittämään sellaisia lennonvarmistukseen käytettäviä laitteita ja järjestelmiä, joiden käyttö loppuu tai voi loppua siviili-ilmailussa aikaisemmin kuin valtion ilmailussa tai sotilasilmailussa.

Siviili
-ilmailu on siirtymässä uudenlaisiin laitteisiin ja järjestelmiin, kun taas valtionilmailu sekä sotilasilmailu käyt
tävät nykyisiä laitteita ja järjestelmiä vähintään varajärjestelminä pidempään.

Finavia Oyj:lle on jo nykyisin säädetty monenlaisia velvoitteita valtionilmailun ja sotilasilmailun tarpeisiin vastaamisesta.  Se on esimerkiksi velvoitettu ylläpitämään, järjestämään ja kehittämään lentoasemaverkkoa ja -palveluita siviili-ilmailun, valtion ilmailun ja sotilasilmailun tarpeita varten.


Ilmoitusvelvollisuus matkustajien kuljettamisesta historiallisilla ilma-aluksilla

OHNAT_2Lakiehdotuksen mukaan matkustajien kuljetustoiminnasta historiallisilla ilma-aluksilla tulisi jatkossa ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, jos toiminta ei kuulu muun luvan- tai ilmoituksenvaraisuuden piiriin. Asia koskee esimerkiksi entisiä sotilasilma-aluksia sekä näiden jäljitelmiä. 

Kaupallisella  matkustajien kuljettamisella tarkoitettaisiin matkustajien kuljettamista ilma-aluksella maksua tai muuta korvausta vastaan. Merkityksellistä ei olisi toimintaa harjoittavan organisaation tai henkilön oikeudellinen luonne. Ilmoitusvelvollisuuden ala kattaisi myös ilmailun, jossa ilma-alus nousee ja laskeutuu samalle lentopaikalle eli ns. paikallislentoja.


Miehittämättömän ilmailun havainnointi ja rikkomukset

Drone_1Keskeisillä ilmailutoimijoilla kuten lentoaseman pitäjällä jailmaliikennepalvelun tarjoajalla ei tällä hetkellä ole laissa säädettyjä erityistoimivaltuuksia ylläpitää miehittämättömien ilma-alusten lennätyksessä tyypillisesti hyödynnettävän radiosignaalin käsittelyä mahdollistavia havainnointilaitteita.

Miehittämättömän ilmailun osalta ilmailulailla annettaisiin toimijoille oikeus havainnoida luvatonta miehittämätöntä ilmailua esimerkiksi lentoasemaympäristössä.

Esityksen mukaan lentoaseman pitäjä ja ilmaliikennepalvelun tarjoaja voivat miehittämättömän ilma-aluksen aiheuttamaan uhkaan varautumiseksi ja uhkan tehokkaan torjumisen mahdollistamiseksi käsitellä miehittämättömän ilma-aluksen lennätykseen liittyvää radioviestintää, välitystietoja ja sijaintitietoja miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän yksilöimiseksi ja sen sijainnin määrittämiseksi silloin, kun miehittämätön ilma-alus saapuu oikeudettomasti UAS-ilmatilavyöhykkeelle tai alueelle jossa annetaan ilmaliikennepalvelua.

Toimijat voisivat havainnoinnin perusteella pyytää poliisia
puuttumaan oikeudettoman lennättämisen aiheuttamaan uhkaan varautumiseksi ja torju
miseksi.

Samassa yhteydessä tarkistettaisiin myös ilmailua koskevia sanktiointeja, kuten rikoslain liikenneturvallisuuden vaarantamista koskevaa tunnusmerkistöä. Keskeinen muutos olisi se, että EU-säännösten vastainen miehittämätön ilmailu katsottaisiin rikkomukseksi ja siitä olisi seuraamuksia.

Jatkossa tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikottaessa ilmailulta rajoitettua tai kiellettyä aluetta tai UAS-ilmatilavyöhykettä koskevaa kielto- tai käyttöehtoa tuomittaisiin ilmailurikkomuksesta sakkoihin ellei muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta.

Lisäksi keskeisimpien kauko-ohjaajaan kohdistuvien vaatimuksien vastainen kauko-ohjaaminen olisi rikkomuksena sanktioitu, kun vaatimuksia rikotaan tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta. Rikkomuksista säädettäisiin liikenteen palveluista annetussa laissa.


Tavoitteena saada uusi ilmailulaki voimaan vuoden 2022 alusta

Hallituksen 21.10.2021 eduskunnalle antama muutosesitys koskee ilmailulakia, liikenteen palveluista annettua lakia, sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, rikoslakia ja puolustusvoimista annettua lakia.

Esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla. Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Tarkoitus on, että muutokset tulisivat voimaan viimeistään vuoden 2022 alusta.