Kannustinohjelma Finnairin lentäjille

Finnair_tailsFinnairin hallitus on hyväksynyt kertaluonteisen, pitkän aikavälin kannustinohjelman konsernin lentäjille. Se on osa Finnairin ja Suomen Liikennelentäjäliiton sopimusta, jossa sovittiin 17 miljoonan euron vuosittaisista, pysyvistä säästöistä lentäjien kuluissa. Sopimuksen ehtona oli lentäjien kannustinjärjestelmän toteutuminen.

Ohjelma kattaa vuodet 2015 - 2018 ja palkkion toteutumisen edellytyksenä on Finnairin ja Suomen Liikennelentäjäliiton (SLL) välisessä säästösopimuksessa määriteltyjen säästöjen toteutuminen sovitun aikataulun mukaisesti vuosina 2015 - 2018. Lisäksi yhtiön osakekurssin tulee olla ohjelman päättyessä vähintään 4 euroa. Jos nämä edellytykset täyttyvät, lentäjillä on oikeus rahapalkkioon, joka perustuu osakkeen kurssiin.

Valtio sitoutuu myymään markkinoille 4,2 prosenttia omistamistaan Finnairin osakkeista. Valtioneuvosto päätti asiasta syyskuussa. Nyt valtio omistaa 55,8 prosenttia yhtiön osakkeista.

Sirpa_Paatero_eduskunta”Vastuullisena omistajana Suomen valtio edesauttaa Finnairin kehittämistä omistajan keinoin. Olen erittäin tyytyväinen, että Finnair ja lentäjät ovat päässeet sopimukseen säästöistä. Jos yhtiön kustannustaso on kilpailukykyinen, se pystyy jatkossakin palkkaamaan suomalaisia lentäjiä. Säästösopimus luo edellytyksiä kilpailukyvyn vahvistumiselle ja sitä kautta Finnairin menestymiselle”, toteaa valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero.

Tämän kaltaiset järjestelyt kuuluvat aina yhtiön hallituksen vastuulle. Valtio vastuullisena yhtiöomistajana kuitenkin tapauskohtaisesti selvittää millaisia omistajan keinoja on kulloinkin käytettävissä yhtiön tukemiseksi. Nyt toteutuva järjestely on erinomainen esimerkki siitä, miten voidaan edesauttaa valtio-omisteisia yhtiöitä niiden muutostilanteissa.

Valtio Finnairin suurimpana osakkeenomistajana hyötyy eniten säästösopimuksen tuomasta yhtiön tuloksen paranemisesta ja sitä seuraavasta osakkeen arvonnousu- ja tuottopotentiaalista.

Kurssinousu toisi palkkion

Palkkion arvo 4 euron osakekurssitasolla on yhteensä 12 miljoonaa euroa.  Vastaavasti 8 euron osakekurssia vastaava ansainta on 24 miljoonaa euroa, mikä on myös ohjelman maksimiansaintataso. Koko neljän vuoden jaksolle laskettuna yksittäisen lentäjän ansaintamahdollisuus vuositasolla on 5 - 10 prosenttia vuosiperuspalkasta.

Finnair aikoo suojata 4 euron osakekurssitason ylittymisestä aiheutuvan kustannuksen markkinaehtoisella osto-optiolla. Ohjelman edellytysten täyttyessä siitä Finnairille aiheutuva maksimikustannus on siis neljän vuoden aikana yhteensä noin 12 miljoonaa euroa. Finnairin osakkeen päätöskurssi oli 2,39 euroa 10. lokakuuta .2014.

Ohjelmaan oikeutettuja lentäjiä on yhtiössä noin 700. Rahapalkkio maksetaan lentäjille keväällä 2019, mikäli edellä mainitut maksamisen edellytykset täyttyvät.

Finnair_Pekka_Vauramo_1”Kannustinohjelman myötä lentäjien kanssa solmittu säästösopimus toteutuu, mikä on olennaista Finnairin kilpailukyvyn parantamisen kannalta. Mikäli kannustinjärjestelmän ansaintakriteerit toteutuvat, ovat Finnairin osakkeenomistajat päässeet nauttimaan yhtiön merkittävästä markkina-arvon kasvusta ja lentäjät saavat kertaluonteisen korvauksen sopimistaan pysyvistä säästöistä”, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

”Olen erittäin iloinen myös siitä, että saavutimme matkustamohenkilökunnan kanssa yhteisen neuvotteluratkaisun. Neuvottelimme molempien lentävien henkilöstöryhmien kanssa merkittävän säästöratkaisun, joka tukee yhtiön kasvua. Matkustamohenkilökunnalle Finnair tarjoaa vastineeksi säästöistä kahden vuoden irtisanomissuojan, ulkoistussuojan ja eläkekannustimen”, sanoo Vauramo.

”Lentävän henkilöstömme ja muiden henkilöstöryhmiemme kanssa sopimamme työehtosopimusmuutokset ja muut säästötoimenpiteet eivät ole kenellekään helppoja. Kiitän henkilöstöämme siitä, että he ovat vastuullisesti myötävaikuttaneet neuvotteluratkaisujen syntymiseen. Tämä on toimialallamme varsin poikkeuksellista ja olen ylpeä niiden osoittamasta sitoutumisesta Finnairin tulevaisuuteen.”

Lentäjien kannustinohjelman tavoite- ja maksimiansaintatasoja vastaavat osakekurssit on määritelty kannustinohjelmaa varten eikä niitä tule pitää yhtiön ohjeistuksena Finnairin osakkeen arvosta.

Finnairin neuvonantajana palkkio-ohjelman suunnittelussa toimi PCA Corporate Finance.