MH17 tutkintakomissiolta useita suosituksia lento-operaatioihin konfliktialueiden yllä

sky_sunset_3MH17-turman tutkintakomissio antoi loppuraportissaan useita suosituksia parantaakseen lentomatkustajien ja siviili-ilmailun turvallisuutta konfliktialueilla. Suositukset painottuvat tiedon jakamiseen mutta erityisen tärkeänä asiana on mainittu matkustajien tietoisuus lentoyhtiöiden käyttämistä reiteistä konfliktialueilla.

 MH17-tutkintakomission tiistaina 13. lokakuuta julkistamassaan loppuraportissa annetut  parannusehdotukset on osoitettu lentoyhtiöille, kansainväliselle ilmakuljetusliitto IATA:lle sekä kansainväliselle siviili-ilmailujärjestö ICAO:lle.

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA ovat jo tehneet useita toimia turvallisuuden parantamiseksi. Myös Suomen Liikeenteen turvallisuusvirasto Trafi tukee tutkintakomission antamia suosituksia.

Chicagon yleissopimuksen mukaan valtiot ovat vastuussa niiden omasta ilmatilasta sekä siitä miten ilmatilaa tulee käyttää. Valtiot ovat myös vastuussa käytettävän ilmatilan turvallisuudesta. Tutkintakomission suositukset vaatisivatkin muutoksia Chicagon yleissopimukseen sekä vallitseviin käytäntöihin.

Valtion joutuessa keskelle sotilaallista konfliktia voi turvallisuuden takaaminen kuitenkin vaarantua. Tutkintakomissio suosittaakin entistä tarkempaa määrittelyä vastuuseen ilmatilan turvallisuudesta sekä entistä ennakoivampaa roolia ICAO:lle.

ICAO:n jäsenvaltioiden tulisi erityisesti ilmatilanhallinnassa kiinnittää huomiota sen sulkemiseen tai käytön rajoittamiseen. Siviili-ilmailuun kohdistuvista riskeistä tulisi jakaa tietoa kolmansille osapuolille ensitilassa. Myös siviili- ja sotilasilmailun toimijoiden tulisi tehdä yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden parantamiseksi konfliktialueiden ilmatilassa.

Tutkinnassa selvisi myös etteivät operaattorit voi olla varmoja konfliktialueiden yllä käyttämänsä ilmatilan turvallisuudesta. Niiden tulisikin parantaa omaa turvallisuusarviointiaan ei pelkästään kohteiden vaan myös ylilennettävien alueiden osalta. Myös operaattoreiden kansallisen viranomaisen tulisi varmistaa lentoyhtiöiden oman riskiarvioinnin riittävä taso.

Tutkintakomissio suosittaakin ICAO:lle ja IATA:lle, että ne kehottaisivat jäsenvaltioitaan sekä operaattoreita jakamaan keräämäänsä tietoja viiveettä mahdollisista uhista vieraan valtion ilmatilassa. Riskiarvioinneilla voidaan parantaa matkustaja- sekä lentoturvallisuutta. Riskiarviointi tulisi komission mukaan sisällyttää myös IATA:n tekemään IOSA-turvallisuusauditointiin.

Tutkintakomissio suosittaa parantamaan myös operaattoreiden vastuuta käyttämistään lentoreiteistä. Operaattoreiden suositellaan kertovan selkeästä käytettävistä lentoreiteistä, jotka suuntautuvat konfliktialueille. IATAa kehotetaankin varmistamaan järjestelmän luomisesta ja varmistamaan operaattoreiden vastuu tietojen jakamisesta. Operaattoreiden tulisi jakaa tieto vähintään kerran vuodessa.


Siviili-ilmailun turvallisuutta parannetaan eri hankkeilla

"Yksikin kuolemantapaus on liikaa siviili-ilmailulle", toteaa ICAO:n neuvoston puheenjohtaja Olumuyiwa Benard Aliu. 

ICAO_logo"Ilmailusektori parantaa turvallisuuttaan jatkuvasti monin eri keinoin mm. tiedon jakamisen lentoturvallisuuden arviointien sekä tärkeiden onnettomuustutkinnan loppuraporttien avulla".

Siviili-ilmailujärjestö onkin tehnyt useita toimia lentoturvallisuuden parantamiseksi heti MH17-turman tapahduttua. Erityinen konfliktialueiden turvallisuuteen keskittyvä työryhmä aloitti työnsä vain viikkoja heinäkuussa 2014 tapahtuneen turman jälkeen. Huhtikuussa 2015 ICAO julkisti erityisen online-tietokannan turvallisuustietojen jakamiseksi.

"Tutkintakomission julkistettu loppuraporttinsa ICAO tekee arvioinnit sen saamista suosituksista ja varmistaa, että lentomatkustus säilyttää asemansa turvallisimpana matkustusmuotona", jatkaa Aliu.

Matkustajien tulee tietää lennosta konfliktialueelle

”Tutkintakomission turvallisuutta koskevat suositukset ovat turvallisuutta edistäviä ja realistisia”, toteaa Suomen Liikenteen turvallisuusviraston Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu.

Trafi_Henttu”Tutkintaselostuksessa tuodaan selkeästi esille viranomaisen vastuu oman ilmatilansa turvallisuudesta ja lentoyhtiön vastuu siitä, millä reiteillä se lentää.”

Trafi pitää erittäin tärkeänä, että lentoyhtiöt julkaisevat yleisen politiikkansa koskien riskialueilla lentämistä, jotta matkustajilla olisi mahdollisuus tehdä valita käyttämänsä lentoyhtiö myös tällä perusteella.

”Myös kansainvälisillä ilmailuorganisaatioilla on ratkaiseva rooli riskialueisiin liittyvien riskien hallitsemiseksi, ” Henttu sanoo.

”Tästä syystä Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA on kehittänyt menetelmiä tiedon keräämiseksi, analysoimiseksi ja riskien arvioimiseksi. Tavoitteena on tukea lentoyhtiöiden päätöksentekoa.”.

Lue myös: