Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen uusi PNR-matkustajatietojärjestelmä tulee käyttöön

Poliisi_pukuTerrorismin ja vakavien rikosten torjuntaan on tulossa uusi keino, kun uusi poliisin Tullin ja Rajavartiolaitoksen matkustajatietojärjestelmä otetaan Suomessa käyttöön vielä tämän vuoden aikana. Tietojärjestelmä sisältää matkustajarekisteritiedot (PNR-tiedot) sekä matkustajan ennakkotiedot (API-tiedot).

Käyttöön tulevaan matkustajatietojärjestelmään kootaan lentoyhtiöiden matkustajista keräämiä tietoja, joiden avulla valvontaa voidaan kohdistaa sellaisiin henkilöihin, joiden epäillään liittyvän terrorismiin tai muuhun vakavaan rikollisuuteen.

Matkustajatietojen kerääminen perustuu Euroopan Unionissa säädettyyn PNR-direktiiviin (Passenger Name Record), joka tuli voimaan toukokuussa. Direktiivin velvoittamana Suomessa on toteutettu matkustajatietojärjestelmä sekä perustettu matkustajatietojen käsittelyä varten yksikkö Keskusrikospoliisiin.

Matkustajarekisteritietoja ovat mm. lennon varauspäivä, yhteystiedot, matkatavaratiedot ja saatavissa olevat lähtöselvitys- tai boarding-tiedot. Matkustajan ennakkotietoja ovat mm. matkustusasiakirjan sisältämät tiedot, kuten nimi ja kansallisuus sekä lentoa ja matkustusreittiä koskevat tiedot.

Suomessa valmistelusta on vastannut Euroopan komission rahoittama PNR-hanke. Hankkeessa ovat mukana poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos. Matkustajatietoyksikkö toimii Keskusrikospoliisin yhteydessä. Kerättäviä tietoja seuraa myös oma tietosuojavastaava.


Tietojen luovutus koskee kaikkea rajat ylittävää lentoliikennettä


Suomen kansainvälisessä lentoliikenteessä matkusti viime vuonna lähes 15 miljoonaa matkustajaa noin 250:n eri lentoyhtiön koneissa. Tietojen luovuttaminen koskee kaikkea rajat ylittävää lentoliikennettä.

Tullin valvontajohtaja Petri Lounatmaa korostaa, että tavaroiden ja henkilöiden suuret määrät matkustaja- ja kaupallisessa liikenteessä, liikenteen nopeus ja joustavuuden vaatimukset edellyttävät viranomaisilta yhteistyötä. Riskien analysoiminen on kaikkien toimijoiden etu.

"Tullissa valvonnan toimenpiteet on tärkeää kohdentaa analysoitujen riskien mukaisesti. Näin saamme turvattua laillisen kaupan ja henkilöliikenteen sujuvuuden Tullin toiminnassa", sanoo Petri Lounatmaa.

PNR-direktiivin kansallisen voimaansaattamisen myötä PNR-tietoja voidaan säilyttää matkustajatietoyksikön tietokannassa (matkustajatietorekisteri) viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun ne on toimitettu jäsenvaltiolle. Kuuden kuukauden kuluttua PNR-tietojen saapumisesta niistä erotetaan matkustajan tunnistustiedot häivyttämällä.


Matkustajatietojärjestelmä käyttöön vielä tämän vuoden aikana


Matkustajatietojärjestelmä on tekninen väline matkustajatietojen keräämistä varten. Se sisältää sellaisia tietoja, joita lentoyhtiöt keräävät matkustajista, esimerkiksi lennon varaus- ja lähtöselvitystietoja. Järjestelmään kootaan myös matkustajan ennakkotietoja kuten nimi ja kansallisuus sekä lentoa ja matkustusreittiä koskevia tietoja.

PNR-hankkeen hankejohtaja Kari Aaltion mukaan matkustajatietojärjestelmän tavoitteena on parantaa lentoturvallisuutta sekä estää terrorismia ja vakavaa rikollisuutta.

"Matkustajatietojärjestelmä otetaan käyttöön ennen vuodenvaihdetta kuluvana vuonna. Ensimmäiset liikenteenharjoittajat kytketään järjestelmään joulukuussa. Tietojärjestelmä on poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteinen", saoo Aaltio.


Uusi yksikkö aloitti toimintansa marraskuun alussa

Matkustajatietoyksikkö PIU aloitti toimintansa 1.11.2016 Keskusrikospoliisissa Vantaalla. Yksikkö toimii PTR-rikostiedustelun yhteydessä ja sitä ohjaa valtakunnallinen PTR-rikostiedustelukeskus. Toimivaltaisia viranomaisia ovat siis poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos.

Rikostarkastaja Arto Tuomela Keskusrikospoliisista kertoo, että matkustajatietojen vastaanotossa hyödynnetään ja kehitetään jo olemassa olevia järjestelmiä ja tiedonvälitysrakenteita.

"Yksikkö ottaa vastaan, analysoi ja välittää tietoja sekä vastaa niihin", kertoo Tuomela.

Tuomelan mukaan matkustajatietoyksikköön kerättyjen tietojen avulla voidaan tehostaa terrorismin torjunnan ohella erityisesti vakavan rikollisuuden torjuntaa esimerkiksi huumausaineiden maahantuonnissa, ihmiskaupassa ja salakuljetuksessa.

"Hyötyä on odotettavissa myös rajat ylittävät rikollisuuden torjunnassa, esimeriksi omaisuusrikoksissa ja skimmauksessa eli korttien kopioinnissa", sanoo Tuomela.


Matkustajatiedoille oma tietosuojavastaava

Poliisihallituksen tiedonhallintapäällikkö Jari Råman korostaa, että lainvalvontaviranomaiset käsittelevät matkustajatietoja henkilötietojen suojaa koskevien lakien mukaisesti.

"Matkustajatietojen käsittelyä varten on nimetty oma tietosuojavastaava, joka huolehtii asiaan liittyvästä neuvonnasta ja valvonnasta. Hän on yhteyshenkilö kaikissa PNR-tietoihin liittyvissä asioissa", kertoo Råman.

Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän on laadittava rekisteriseloste. Matkustajalla on oikeus saada tietää, onko rekisterissä häntä koskevia ja tietoja ja jos tietoja on, minkälaisia tietoja.

"Jokaisella on oikeus vaatia, että asiavirheet oikaistaan ja oikeudettomasti tallennetut tiedot poistetaan", korostaa Råman.

Matkustajalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja matkustajatietorekisteriin on talletettu tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja.

Jokaisella on myös oikeus vaatia, että asiavirheet oikaistaan ja oikeudettomasti tallennetut tiedot poistetaan.

Lue myös aikaisempi uutisemme aiheesta: