Suomen lentoliikenteelle neljä tulevaisuusskenaariota

ATC_HKTWRLiikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilaamassa tutkimuksessa kartoitettiin Suomen lentoliikenteen kannalta merkittäviä tekijöitä ja luotiin neljä vuoteen 2025 ulottuvaa arviota tulevaisuudesta.

Lentoliikenteen toimintaympäristö on nopeassa muutoksessa. Viime aikoina nähdyt lentoyhtiöiden kumppanuudet, fuusiot ja konkurssit kuvaavat meneillään olevaa lentoliikenteen murrosta. Voimakkaita muutostekijöitä sisältyy myös energia- ja ympäristökysymyksiin, talouden kehitykseen, yhteydenpitotapoihin ja matkailutrendeihin.

Näkökulmat blokkiutumisessa, ympäristössä, talouskukoistuksessa ja öljykriisissä

Hahmoteltujen skenaarioiden tavoitteena on nostaa esille lentoliikenteen vaihtoehtoisia maailmoja, jotka voivat poiketa nykyisestä huomattavastikin. Tutkimus pyrkii kuvaamaan Suomen lentoliikenteen reagoimista erilaisiin kehityspolkuihin.

Globaalista maailmasta blokkeihin -skenaariossa toimitaan eri valtioista koostuvien ryhmittymien sisällä ja alueellista yhteistoimintaa korostaen nykyisen globaalin kehityssuunnan sijaan.

Eurooppa omalla reitillään -skenaariossa lentoliikenteen ympäristövaikutusten sääntely on Eurooppa keskeistä ja raja-arvot ovat tiukentuneet vähitellen.

Uudistuksilla talouskukoistukseen -skenaariota määrittää myönteinen talouskehitys ja fossiilisia polttoaineita korvaavien biopolttoaineiden käyttöönotto, joka pitää lentopetrolin hinnan matalana.

Öljykriisistä taloustaantumaan -skenaariossa öljyn saatavuudessa ilmenneet ongelmat ja öljyn korkea hinta heijastuvat talouskehitykseen, joka johtaa pitkä-aikaiseen taantumaan.

Lentoliikenne globaalisti kasvussa

Kansainvälisten ennusteiden mukaan globaali lentomatkustus kasvaa 2−3 -kertaiseksi vuoteen 2025 mennessä. Alueelliset erot ovat suuret; kehittyvissä talouksissa, esimerkiksi Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, kasvu on erittäin voimakasta, kun taas kypsemmillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kasvu on maltillisempaa.

Suomen lentoliikenteen potentiaali on vielä osin realisoitumatta. Suomen elinkeinoelämän kannalta elintärkeät kansainväliset lentoyhteydet lisääntyvät ja lentomatkustamisen määrä kasvaa lukuun ottamatta tilanteita, joissa talouskasvu pysähtyy tai öljyn hinta nousee merkittävästi.

Skenaarioita vertailtaessa blokkiutumis- ja öljykriisiskenaarioissa kotimaan matkustus vähenee hieman, kahdessa muussa säilyvät ennallaan. Blokkiutumis- ja Eurooppa omalla reitillään –skenaarioissa keskeisenä on Euroopan liikenne.

Öljykriisiskenaariota lukuunottamatta kansainvälinen liikematkustus ja vapaa-ajan matkustus kasvaa tai pysyy ennallaan. Erityisesti kasvua on talouskukoistusskenaariossa.

Suomen sijainti korostaa lentoliikennettä

Tutkimuksen mukaan voimakas tarve kansainväliseen yhteydenpitoon korostaa Suomen näkökulmasta lentoliikenteen tärkeyttä – riippumatta siitä onko painotus globaali vai Eurooppa-keskeinen. Suomen sijainnin vuoksi lentoliikennettä ei pitkillä etäisyyksillä voi tehokkaasti korvata muilla liikennemuodoilla.

Euroopan ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä Suomi on jatkossakin lentoliikenteen varassa, kun taas Keski-Euroopassa voidaan käyttää nopeita junayhteyksiä korvaamaan lentoyhteyksiä myös eri maiden välillä.

Etäyhteydet voivat korvata osan liikematkustuksesta, erityisesti jos lentomatkustamisesta tulee aiempaa kalliimpaa. Lisääntyvät suorat kansainväliset lentoyhteydet Suomen eri talousalueilta tuovat lentomatkustamisen useampien ulottuville aiempaa helpommin ja edullisemmin halpalentotarjonnan kasvaessa.

Liikennemuotojen yhteistyö tiivistyy

Matkaketjujen kautta lentoliikenteen skenaarioilla on vaikutusta myös muihin liikennemuotoihin ja koko liikennejärjestelmään. Energia- ympäristö- ja kustannussyistä sekä kapasiteettitekijöiden vuoksi lyhyitä lentomatkoja korvataan tulevaisuudessa muilla liikennemuodoilla ja eri liikennemuotojen yhteistyö tiivistyy.

Tutkimuksessa tunnistetut neljä tulevaisuuden skenaariota haastavat Trafin pohtimaan lentoliikenteen toimintaympäristön muutosten vaikutuksia turvallisuuteen ja  ympäristöön.

Trafin näkökulmasta on olennaista ymmärtää vallitseva tilanne sekä hahmottaa mahdollisia tulevaisuuden näkymiä, jotta se pystyy mukauttamaan toimintaansa toimintaympäristöä vastaavaksi. Tutkimuksen tuloksista on toivottavasti apua myös tulevassa Suomen lentoliikenteen strategiatyön valmistelussa.

Liikenteen turvallisuusviranomaisena Trafi vastaa ilmailun turvallisuus- ja ympäristöasioista. Suomen lentoliikenne vuoteen 2025 – neljä skenaariota –tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan Trafin nettisivuilta. Tutkimuksen toteutti Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Suomen lentoliikenne vuoteen 2025 - neljä skenaariota (pdf)