Valuuttakurssit vaikuttivat Finnairin tulokseen negatiivisesti

Finnair_tail_2Finnairin vuoden 2013 kolmannen neljänneksen liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta ja oli 636,9 miljoonaa euroa (650,3). Yhtiön toiminnallinen tulos jäi 38,4 miljoonaan euroon. Kapasiteetti kasvoi samanaikaisesti 6,0 prosenttia. Jenin heikentyminen kolmanneksella vertailukaudesta laski euromääräisiä tuottoja.

Yksikkökustannusten lasku jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta toiminnallinen tulos kärsi jenin heikkenemisestä. Toiminnalliset kulut ilman polttoainetta pysyivät vertailukauden tasolla ja olivat 418,8 miljoonaa euroa (422,4).

Polttoainekulut, mukaan lukien suojaukset ja päästökaupasta aiheutuvat kulut, olivat 185,1 miljoonaa euroa (179,6). Henkilöstökulut laskivat vertailujakson jälkeen toteutettujen henkilöstövähennysten vuoksi 10,0 prosenttia 86,6 miljoonaan euroon (96,2), mutta osa vertailukauden henkilöstökustannuksista näkyy nyt ulkoistettujen catering- ja huoltopalvelujen kustannuksina.

Finnair_shorthaul_2Euromääräiset toiminnalliset kulut olivat 603,9 miljoonaa euroa (602,0). Yhtiön toiminnallinen liiketulos, eli liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, käyttöomaisuuden myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon muutosta, oli 38,4 miljoonaa euroa (50,4).

"Finnairin liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä hieman vuoden 2012 vertailukaudesta ja oli 637 miljoonaa euroa. Liikevaihtokehitykseen vaikutti etenkin jenin heikentymisestä johtunut euromääräisten tuottojen lasku vertailukaudesta. Hyvin kehittynyt lentoliikenteen kysyntä ei riittänyt kompensoimaan yksikkötuoton laskua, mikä heijastui liikevaihdon lisäksi toiminnalliseen tulokseemme", kommentoi Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

 Kolmas vuosineljännes on Finnairille kausiluonteisesti vahvin, minkä vuoksi 38,4 miljoonaan euroon jäänyt toiminnallinen liiketulos oli yhtiölle pettymys. Jakson valopilkku oli se, kustannuksien lasku. Ilman polttoainetta lasketut lentoliikenteen yksikkökustannukset laskivat 6,2 prosenttia vertailukaudesta.

Finnair_Pekka_Vauramo_2 " Meidän pitää jatkossa panostaa myös keinoihin, joilla voimme parantaa yksikkötuottoja. Käynnistimme vuoden kolmannella neljänneksellä kaupallisen strategiamme uudistamisen, ja tämä työ etenee lähikuukausien aikana. Uskon myös, että jakson aikana toteuttamamme organisaatiomuutokset edistävät niin palvelutuotteidemme kehitystä kuin operatiivisen toimintamme edelleen kehittämistä", analysoi Vauramo.


Markkinaympäristö kolmannella vuosineljänneksellä

  Finnairin liiketoimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden kolmannella neljänneksellä ja markkina säilyi haastavana. Eurooppalaiset verkostolentoyhtiöt, Finnair mukaan lukien, jatkoivat rakennemuutos- ja kustannussäästöohjelmiensa toteutusta parantaakseen kilpailukykyään kireässä kilpailutilanteessa.

Finnair_JAL Huolimatta siitä, että monet Euroopan maat ovat edelleen taantumassa, matkustajaliikenteen kysyntä Euroopassa kasvoi, mikä yhdessä lentoyhtiöiden maltillisten kapasiteettilisäysten kanssa johti koneiden parantuneisiin käyttöasteisiin.

Finnairin Euroopan kohteiden ja Helsingin välinen markkina kasvoi matkustajamäärillä mitattuna 4,0 prosenttia, ja Finnairin Aasian ja Euroopan kohteiden välinen markkina kasvoi 3,8 prosenttia.

Finnair onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan molemmilla liikennealueilla. Lentorahtikysyntä Aasian ja Euroopan välisessä liikenteessä kasvoi vertailukaudesta, mutta yksikkötuotot olivat edelleen paineen alla.

  Lentoyhtiöiden suurimman yksittäisen kustannustekijän eli lentopetrolin hinta oli edelleen korkea. Euro vahvistui vertailukaudesta kolmanneksen suhteessa Japanin jeniin ja noin kuusi prosenttia suhteessa Yhdysvaltojen dollariin. Jeni on Finnairin liiketoiminnassa merkittävä tulovaluutta ja dollari merkittävä kuluvaluutta.

Rakennemuutos- ja kustannussäästöohjelmien eteneminen

Finnair saavutti kesäkuun loppuun mennessä elokuussa 2011 aloitetun rakennemuutos- ja säästöohjelman 140 miljoonan euron säästötavoitteen. Katsauskaudella Finnair jatkoi säästöjen hakemista kaikissa ohjelman säästökategorioissa pääpainon ollessa henkilöstö- ja huoltokustannuksissa, joissa on edetty alkuperäisiä säästötavoitteita hitaammin.

Lokakuussa 2012 käynnistyneen 60 miljoonan euron lisäsäästöohjelman osalta Finnair kertoi elokuussa, että se tavoittelee noin 35 miljoonan euron säästöjä lentävän henkilökunnan ja noin 8 miljoonan euron säästöjä tekniikan ja asiakaspalveluhenkilökunnan kuluissa.

Finnair jatkoi katsauskaudella neuvotteluja henkilöstön ja heitä edustavien Finnair_tails_1ammattijärjestöjen kanssa niistä keinoista ja aikatauluista, joilla säästöihin päästäisiin. Tavoitteena on ensisijaisesti työaika- ja palkkarakenteita uudistamalla saavuttaa taso, joka vastaa alan markkinapalkkoja ja ‑kustannuksia.

Finnair on seurannut kustannussäästöohjelmiensa etenemistä vuoden kolmannelta neljännekseltä lähtien yhtenä kokonaisuutena, jossa tavoitteena on saavuttaa 200 miljoonan euron vuosittaiset pysyvät säästöt vuoden 2014 loppuun mennessä. Vertailutasona on vuoden 2010 kulutaso.

Syyskuun 2013 loppuun mennessä Finnair oli saavuttanut yhteensä 150 miljoonan euron säästöt, mikä näkyi katsauskaudella lentoliikenteen yksikkökustannusten laskuna. Samanaikaisesti Finnair on pystynyt muuttamaan merkittävän osan kiinteistä kustannuksista tuotantovolyymien mukaan joustaviksi muuttuviksi kustannuksiksi.

Säästöohjelman tavoitteiden saavuttaminen on välttämätöntä Finnairin kilpailukyvyn parantamiseksi, sillä korkea polttoaineen hinta, kilpailijoiden säästötoimet ja kiristynyt kilpailu sekä tulevien vuosien laivastoinvestoinnit edellyttävät yhtiön kannattavuuden selvää parantamista. Finnairin hallituksen asettama pitkän aikavälin tuottotavoite yhtiölle on kuuden prosentin toiminnallinen liikevoitto.

 

Taloudellinen kehitys heinä–syyskuussa 2013

   Finnairin liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta ja oli 636,9 miljoonaa euroa (650,3), kun kapasiteetti kasvoi samanaikaisesti 6,0 prosenttia. Jenin heikentyminen kolmanneksella vertailukaudesta laski euromääräisiä tuottoja.

A321ER_14Toiminnalliset kulut ilman polttoainetta pysyivät vertailukauden tasolla ja olivat 418,8 miljoonaa euroa (422,4). Polttoainekulut, mukaan lukien suojaukset ja päästökaupasta aiheutuvat kulut, olivat 185,1 miljoonaa euroa (179,6).

Henkilöstökulut laskivat vertailujakson jälkeen toteutettujen henkilöstövähennysten vuoksi 10,0 prosenttia 86,6 miljoonaan euroon (96,2), mutta osa vertailukauden henkilöstökustannuksista näkyy nyt ulkoistettujen catering- ja huoltopalvelujen kustannuksina.

Euromääräiset toiminnalliset kulut olivat 603,9 miljoonaa euroa (602,0). Yhtiön toiminnallinen liiketulos, eli liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, käyttöomaisuuden myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon muutosta, oli 38,4 miljoonaa euroa (50,4).

   A321ER_15Finnairin tuloslaskelmaan sisältyy katsauskauden aikana tapahtunut, mutta myöhemmin erääntyvien, johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon muutos. Kyseessä on IFRS:n mukainen realisoimaton arvostustulos, jolla ei ole rahavirtavaikutusta ja jota ei lasketa mukaan toiminnalliseen liiketulokseen.

Johdannaisten käyvän arvon ja lentokaluston huoltovarausten valuuttamääräisen arvon muutos oli -0,7 miljoonaa euroa (7,7). Kauden kertaluonteiset kulut olivat -3,5 miljoonaa euroa (-6,8), ja liiketulos oli 35,2 miljoonaa euroa (72,6).

Vertailukauden liiketulokseen vaikuttivat positiivisesti 21,3 miljoonan euron myyntivoitot, joista noin 15 miljoonaa euroa liittyi elokuussa 2012 LSG Sky Chefsin kanssa toteutettuun catering-järjestelyyn. Finnairin heinä–syyskuun tulos ennen veroja oli 31,3 miljoonaa euroa (68,8) ja tulos verojen jälkeen oli 23,5 miljoonaa euroa (51,9).

  Lentoliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä (RASK) laski pääasiassa jenin heikkenemisen vuoksi 7,1 prosenttia vertailukaudesta ja oli 6,44 eurosenttiä (6,93). Kiinteillä valuuttakursseilla laskettu matkustajaliikenteen yksikkötuotto laski 0,2 prosenttia vertailukaudesta.

Yksikkökustannus tarjotulta henkilökilometriltä (CASK) laski 4,6 prosenttia ja oli 6,29 eurosenttiä (6,60). Yksikkökustannus ilman polttoainetta (CASK excl. fuel) laski 6,2 prosenttia ja oli 4,16 eurosenttiä (4,43) onnistuneiden säästötoimien ansiosta.

Lue myös: Finnairilta tulosvaroitus - heikko jeni rasittaa yksikkötuottoja


  

Avainluvut 7-9
2013
7-9
2012
Muutos,
%
1-9
2013
1-9
2012
Muutos,
%
2012
Liikevaihto ja tulos              
Liikevaihto, milj. euroa 636,9 650,3 -2,1 1 839,8 1 836,5 0,2 2 449,4
Toiminnallinen liiketulos, EBIT, milj. euroa* 38,4 50,4 -23,7 26,9 43,1 -37,7 43,2
Toiminnallinen liiketulos liikevaihdosta, % 6,0 7,7 -1,7 %-yks. 1,5 2,3 -0,9 %-yks. 1,8
Liiketulos, EBIT, milj. euroa 35,2 72,6 -51,5 9,7 37,3 -74,1 33,8
EBITDAR, milj. euroa 82,4 99,3 -17,0 162,0 191,4 -15,3 240,2
Tulos ennen veroja, milj. euroa 31,3 68,8 -54,5 33,9 20,1 68,6 14,8
Kauden tulos, milj. euroa 23,5 51,9 -54,7 24,7 14,0 76,9 10,5
Tase ja kassavirta              
Omavaraisuusaste, %       32,9 33,3 -0,4 %-yks. 35,4
Nettovelkaantumisaste, gearing, %       9,9 26,1 -16,2 %-yks. 18,0
Oikaistu nettovelkaantumisaste, adjusted gearing, %       63,0 90,3 -27,3 %-yks. 77,8
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 3,6 7,4 -51,2 30,6 17,7 72,9 41,4
Sijoitetun pääoman tuotto, ROCE, 12 kk rullaava, %       3,9 0,3 3,5 %-yks. 2,8
Oman pääoman tuotto, ROE, 12 kk rullaava, %       2,8 -2,4 5,2 %-yks. 1,4
Liiketoiminnan nettorahavirta 29,7 44,5 -33,3 108,3 136,8 -20,9 154,7
Osake              
Osakkeen hinta vuosineljänneksen lopussa, euroa 3,12 2,07 50,7 3,12 2,07 50,7 2,38
Kauden tulos/osake** 0,18 0,41 -54,9 0,19 0,11 78,5 0,08
Osakekohtainen tulos, EPS 0,16 0,39 -58,8 0,12 0,06 107,3 0,01
Liikennesuorite,              
yksikkökustannukset ja -tuotot              
Matkustajamäärä, tuhatta henkilöä 2 565 2 361 8,6 7 121 6 693 6,4 8 774
Tarjotut henkilökilometrit, ASK, milj. km 8 275 7 810 6,0 23 732 22 799 4,1 30 366
Myydyt henkilökilometrit, RPK, milj. km 6 982 6 352 9,9 19 174 17 871 7,3 23 563
Matkustajakäyttöaste, PLF, % 84,4 81,3 3,0 %-yks. 80,8 78,4 2,4 %-yks. 77,6
Yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä,              
RASK, senttiä/ASK 6,44 6,93 -7,1 6,30 6,53 -3,5 6,49
Yksikkötuotto myydyltä henkilökilometriltä,              
yield, senttiä/RPK 6,74 7,54 -10,7 6,86 7,33 -6,4 7,30
Yksikkökustannus tarjotulta henkilökilometriltä,              
CASK, senttiä/ASK 6,29 6,60 -4,6 6,49 6,59 -1,5 6,58
 
 
     CASK  ilman polttoainetta, senttiä/ASK 4,16 4,43 -6,2 4,37 4,51 -3,1 4,50
Tarjotut tonnikilometrit,  ATK, milj. km 1 264 1 187 6,5 3 578 3 511 1,9 4 647
Myydyt tonnikilometrit, RTK, milj. km 864 801 7,9 2 378 2 295 3,6 3 029
Kuljetetun rahdin ja postin määrä, tonnia 39 611 37 338 6,1 108 670 112 084 -3,0 148 132
Rahtiliikenteen yksikkötuotto myydyltä              
tonnikilometriltä, senttiä/RTK 23,99 24,41 -1,7 24,42 25,12 -2,8 25,45
Kokonaiskäyttöaste, % 68,4 67,5 0,9 %-yks. 66,5 65,4 1,1 %-yks. 65,2
Lentojen lukumäärä, kpl*** 24 955 23 915 4,3 73 712 71 742 2,7 95 097
Henkilöstö              
Henkilöstö, keskimäärin       5 913 6 966 -15,1 6 784

  
* Toiminnallinen liiketulos: liiketulos ennen johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon muutoksia, kertaluonteisia eriä ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja.
** Ennen hybridilainan korkoja.
*** Lentojen lukumäärässä on mukana myös Finnairin ostoliikenne. Vertailukauden lukumäärä on muutettu vastaavasti.