Europa Nostra, EuNoF ja DOCOMOMO: Helsinki-Malmin lentoasema on suojeltava kokonaisuutena

Malmin-lentoasema-ilmasta_2Europa Nostra, Europa Nostra Suomi ja DOCOMOMO Suomi Finland ry vaativat julkilausumassaan Helsinki-Malmin lentoasemaa suojeltavaksi kokonaisuutena. Ympäristöministeriö palautti huhtikuussa 2019 Malmin lentoaseman suojelua koskevan päätöksen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Uudella julkilausumalla toimijat haluavat tuoda esiin seuraavaan päätökseen vaikuttavia olennaisia seikkoja.

 

Julkilausuman mukaan Uudenmaan ELY-keskuksen tulevassa päätöksessä tulisi ilmaista riittävästi, miten lakia rakennusperinnön suojelemisesta on sovellettu.

Julkilausuman mukaan rakennusperintölain mukaista suojelupäätöstä valmisteltaessa on otettava huomioon, että keskeinen asiantuntijaviranomainen on Museovirasto. Se on lausunnossaan katsonut, että Malmin lentoaseman suojeluun tulee käyttää rakennusperintölakia. Museovirasto on myös puoltanut Malmin lentoaseman kokonaisvaltaista suojelua kiitoteineen.

Malmin-lentoasema-ilmasta_5Malmin lentoaseman kokonaisvaltainen suojelutavoite edellyttää toimijoiden mukaan toteutuakseen rakennusperintölain mukaista päätöstä. Tavoitteena on turvata Malmin lentoaseman rakennetun kulttuuriympäristön ajallinen ja alueellinen monimuotoisuus, sekä vaalia sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää sen kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä.

Rakennusperintölakia on julkilausuman mukaan sovellettava Malmin lentoaseman kokonaisuuden suojeluun, koska Malmin lentoasema on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvokas. Se on todettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi rakennuksineen ja kiitoteineen (RKY-kohde 2009).

DOCOMOMOn (International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of Modern Movement) Suomen osasto on nimennyt sen kohdeluettelossaan yhdeksi Suomen arvokkaimmista kohteista (Malmin lentoasema oli mukana ensimmäisessä, vuoden 2002 luettelossa ja se on edelleen mukana uusimmassa, toisessa luettelossa vuodelta 2017).

Malmin lentoasema on herättänyt laajalti myös kansainvälistä huomiota. Europa Nostra on 2016 nimennyt sen yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta.

Malmin lentoasema on kiistatta valtakunnallisesti merkittävä niin arkkitehtonisesti kuin rakennusteknisestikin. Sillä on huomattava symbolinen merkitys maamme historiassa.

Malmin lentoasema kenttineen lisää alueellaan ajallista ja paikallista monimuotoisuutta, alkuperäisessä käytössään säilynyt kenttä tuo ainutlaatuisen ja elävän lisän Pohjois-Helsinkiin.

Malmi_ilmasta_2016Lentokenttä on lentoliikennealueineen ja rakennuksineen kulttuurimaisema, jolle on vuosien kuluessa kehittynyt omintakeinen kasvillisuus ja pieneläimistö. Liikenneympäristönä Malmin lentoasemaa voidaan luonnehtia lentokulttuurimaisemaksi, jolla on huomattava käyttöarvo. Lentoasemalla on oikein kehitettynä potentiaalia merkittäväksi matkailukohteeksi. Sen osoittaa kohteen saama laaja kansainvälinen huomio.

Julkilausuman allekirjoittaneet Europa Nostra, Europa Nostra Suomi ja DOCOMOMO Suomi Finland ry vaativat, että suojelumääräykset tulee laatia siten, että suojeltava ympäristö rakennuksineen ja maisemineen mahdollistaa alkuperäisen lentotoiminnan jatkumisen Malmin lentoasemalla.

Allekirjoittaneen katsovat, että Malmin lentoaseman suojelemiseksi on sovellettava rakennusperintölakia, koska kaikki lain 2§:ssä mainitut soveltamisedellytykset täyttyvät.

Malmilla on valtakunnallista merkitystä, kohteen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla eikä sen nojalla annetuilla säännöksillä tai määräyksillä. Lisäksi kohteen suojeluun rakennusperintölain mukaisesti on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi. Myös kohteen rakennusten sisätilat tulee arvokkaina säilyttää.

Suojelumääräykset tulee siis kohdistaa fyysisiin rakennuksiin ja rakenteisiin sekä maisemaan, mutta niiden tulee turvata kohteen kulttuurihistoriallisen merkityksen säilyminen. Määräykset eivät saa olla sellaisia, jotka estäisivät lentotoiminnan jatkuvuuden.

Julkilausuma: Europa Nostra, EuNoF ja DOCOMOMO Suomi vaativat Helsinki-Malmin lentoaseman suojelemista kokonaisuutena

Lue myös: