Finnair uudisti henkilöstön osakeohjelmaa ja avainhenkilöstön kannustinjärjestelmää

HOTT_8Finnairin hallitus on päättänyt henkilöstön osakeohjelman uudesta säästökaudesta. Vuonna 2013 perustetun ohjelman tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä yhtiön osakkeenomistajiksi ja palkita heitä pitkällä aikavälillä osakkeen mahdollisen arvonnousun kautta, mikä vahvistaa henkilöstön sitoutumista yhtiön omistaja-arvon kehitykseen. Osakeohjelman lisäksi pieniä muutoksia tehtiin myös avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään, jonka piiriin kuuluu noin 60 henkeä.

Henkilöstön osakeohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista ja nyt päätetty 12 kuukauden säästökausi alkaa 1.7.2017. Hallitus päättää mahdollisista tulevista säästökausista erikseen.

Ohjelmassa henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus sijoittaa osa palkastaan Finnairin osakkeisiin. Noin kahden vuoden mittaisen omistusjakson jälkeen Finnair antaa ohjelmaan osallistuneille yhden osakkeen kutakin kahta ostettua säästöosaketta kohden. Nämä lisäosakkeet ovat saajalleen verotettavaa tuloa.

Lisätäkseen ohjelman houkuttelevuutta Finnair antaa 20 bonusosaketta kaikille ohjelmaan ensimmäistä kertaa osallistuville edellyttäen, että he ovat ohjelmassa mukana vähintään säästökauden kolmen ensimmäisen kuukauden ajan. Bonusosakkeet luovutetaan lokakuussa 2017. Ohjelmaa tarjotaan noin 5000:lle Finnairin työntekijälle Suomessa.

Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 8 prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan kuukauden bruttopalkasta. Ohjelman rakenteen yksinkertaistamiseksi hallitus on poistanut osallistujakohtaista vuosittaista säästösummaa koskeneen euromääräisen ylärajan.

Säästökauden 2017–2018 säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 7,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa 1,875 miljoonaa osaketta laskettuna 20.12.2016 päätöskurssilla 4,00 euroa per osake.

Osakkeita ostetaan kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain Finnairin osavuosikatsausten julkistamispäivien jälkeen. Ostetuille osakkeille säästökauden aikana maksetut osingot käytetään automaattisesti osakkeiden ostamiseen seuraavana osakkeiden ostopäivänä. Näillä osakkeilla on samat oikeudet lisäosakkeisiin.


Avainhenkilöiden suoriteperusteinen kannustinjärjestelmä

Hallitus on päättänyt yksinkertaistaa Finnairin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä toteutettavien osakeohjelmien rakennetta. Järjestelmä on tarkoitettu konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa johtoa työskentelemään omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä ja sitouttaa johtoa yhtiöön.

Muutetussa rakenteessa vuosittain alkaviin ohjelmiin sisältyy kolmivuotinen suoritusjakso aiemman mukaisesti. Aiemmasta rakenteesta poiketen ohjelman nojalla mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot toimitetaan osallistujille yhtenä eränä suoritusjakson jälkeen, ja ne ovat vapaasti luovutettavissa.

Johtoryhmän jäsenten on säilytettävä omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia järjestelmän nojalla saamistaan netto-osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa Finnairissa vastaa vähintään heidän kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Osallistujalle yksittäisenä vuonna maksettavan muuttuvan palkitsemisen määrä ei voi ylittää sataa kahtakymmentä prosenttia osallistujan bruttomääräisestä vuosipalkasta.

Yllä mainitulla rakenteen muuttamisella pyritään yksinkertaistamaan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän rakennetta ja lisäämään yhtiön johdon ja osakkeenomistajien intressien yhdenmukaisuutta. Muutettu rakenne on 13.5.2016 annetun valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukainen.

Finnairin hallitus on päättänyt ensimmäisestä muutetun rakenteen mukaisesta yksittäisestä osakepalkkio-ohjelmasta, joka käsittää vuodet 2017–2019. Ohjelman osallistujilla on mahdollisuus ansaita Finnairin osakkeita pitkän aikavälin kannustinpalkkiona, jos hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet täyttyvät. Ohjelman perusteella mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot maksetaan sen osallistujille keväällä 2020.

Vuosia 2017–2019 koskevan osakeohjelman suoritusperusteina ovat osakekohtainen tulos ja liikevaihdon kasvu.

Jos ohjelmalle asetetut tavoitteet vuosina 2017–2019 saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella toimitettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään noin 750 000 osaketta. Kyseinen osakemäärä merkitsee palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys, jonka jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä toimitetaan osallistujille osakkeina.

Vuodet 2017–2019 kattavaan ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 60 henkilöä.

Hallitus arvioi, että osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän yllä mainitun uudistamisen mukaisesti hallitus on päättänyt, että osakepalkkio-ohjelman 2013–2015 nojalla ansaitut osakepalkkiot, joita ei vielä ole toimitettu osallistujille, toimitetaan ennen vuoden 2016 päättymistä. Uudistetun rakenteen mukaisesti hallitus on niin ikään päättänyt, että vuosina 2014, 2015 ja 2016 alkaneiden osakepalkkio-ohjelmien nojalla mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot toimitetaan ohjelmakohtaisesti yhtenä eränä asianomaisten kolmivuotisten suoritusjaksojen päätyttyä.