Ilmailuliitto esitti kansallista harrasteilmailustrategiaa - aloite liikenneministeri Bernerille

Ministeri_Anne_BernerSuomen Ilmailuliitto (SIL) esittää, että liikenne- ja viestintäministeriö tekee kansallisen strategian harrasteilmailun edellytysten ja tulevaisuuden turvaamiseksi. Aloite luovutettiin 28. lokakuuta  kahden muun aloitteen kanssa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille harrasteilmailun turvallisuusseminaarissa. Ministeri Berner piti tilaisuuden avauspuheenvuoron.

Ilmailuliiton mukaan harrasteilmailun strategian avulla taataan harrasteilmailun yhteiskunnallinen asema suomalaisen hyvinvoinnin osatekijänä, pidetään huolta lentotaidon säilymisestä ja kehittymisestä sekä kiinnostuksesta ilmailua ja sen ammatteja kohtaan. Lisäksi mahdollistetaan suomalaisten ilmailuinnovaatioiden kehittyminen sekä parannetaan harrasteilmailun turvallisuutta.

sillogoStrategian tulisi ottaa huomioon harrasteilmailun tuottamat yhteiskunnalliset hyödyt, ilmailun vaatimat olosuhteet sekä haasteet, joita viranomaistoiminta, ympäristövaatimukset ja kustannuspaineet ilmailulle aiheuttavat. Siinä tulee luoda laaja kokonaiskuva harrasteilmailun toimijoista. Jos yhteiskunnallista kokonaiskuvaa ei luoda, on uhkana, että harrasteilmailun vähentyessä ilmailun tulevaisuuden mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä.

Ilmailuliitto antaa mielellään oman osaamisensa liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön kansallisen harrasteilmailustrategian tekemisessä.

Kolmesta luovutetusta aloitteesta kaksi muutakin koskivat harrasteilmailua. Aloitteissa käsitellään harrasteilmailun aseman vahvistamista ja yleis- ja harrasteilmailun asiantuntijan nimittämistä kansalliseen Ilmatilan hallinnan neuvottelukuntaan.

 
SIL: Harrasteilmailun asema on vahvistettava virallisesti

Ilmailuliitto esittää, että harrasteilmailun asema suomalaisen ilmailun sääntelyssä ja sen suunnittelussa vahvistetaan virallisesti.

Suomalainen harrasteilmailuyhteisö on maamme suurin ilmailun ryhmä jäsenmäärän, kaluston lukumäärän ja alueellisen kattavuuden perusteella. Se on myös vanhin ilmailun muoto maassamme. Harrasteilmailijoilla maksavina asiakkaina ja veronmaksajina ei kuitenkaan ole minkäänlaista virallista asemaa ilmailua ja sen tulevaisuutta suunniteltaessa.

Viime vuosien vilkkaassa kehityksessä harrasteilmailuyhteisö on ollut vahingon kärsijänä kaventuvina toimintaedellytyksinä ilmatilassa, teknisissä vaatimuksissa ja ennen kaikkea vaikutusmahdollisuuksissa. Suomalainen harrasteilmailu on alansa paras asiantuntija ja yhteisöllä on halua sekä kykyä osallistua toimintaympäristön kehittämiseen yhteistyössä muiden ilmailun ryhmien kanssa.

Ilmailuliitto esittää, että ilmailuviranomaisen työtä ohjaavissa toimintaohjeissa ja käsikirjoissa olisi määriteltävä asema ja menetelmät, joilla harrasteilmailun kuuleminen sekä huomiointi toteutetaan. Kotimaisessa sääntelyssä on käytettävä niitä EU:n sallimia kansallisia poikkeuksia, joita maamme syrjäinen sijainti ja erikoisolosuhteet edellyttävät.

 
Ilmatilan hallinnan neuvottelukuntaan on nimettävä yleis- ja harrasteilmailua edustava jäsen

Ilmailuliitto esittää, että kansalliseen Ilmatilan hallinnan neuvottelukuntaan nimitetään suomalaista yleis- ja harrasteilmailua edustava asiantuntijajäsen viipymättä.

Suomalaisen ilmailun suunnittelun ja johtamisen erityspiirre viimeisen 20 vuoden aikana on sen keskittyminen kaupallisen ja sotilasilmailun toimintaedellytysten turvaamiseen. Tehdyt ratkaisut ovat poikkeuksetta pienentäneet käytettävissä olevaa valvomatonta vapaata ilmatilaa ja lisänneet ilmatilan käytön hallinnan monimutkaisuutta ja byrokratiaa.