KKV: Rajavartiolaitoksen helikopteritoiminta ensihoitotehtävissä ei ole kilpailulain vastaista

Raja_AB412Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) selvitti Heliflite Oy:n toimenpidepyynnön perusteella Rajavartiolaitoksen osallistumista terveydenhuollon helikopteriavusteisiin ensihoitotehtäviin Lapissa. 

KKV:n selvityksen perusteella kilpailuneutraliteettisäännökset eivät soveltuneet Rajavartiolaitoksen toiminnan arviointiin, sillä Rajavartiolaitoksen lentotoiminta perustui lainsäädännön nojalla tehtyyn virka-apusopimukseen. 

Helikopteripalveluja tarjoavan Heliflite Oy:n Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tekemässä toimenpidepyynnössä epäiltiin, että Rajavartiolaitoksen osallistuminen helikopteriavusteisiin ensihoitotehtäviin oli kilpailulain sisältämän kilpailuneutraliteettisäännöksen vastaista. Lisäksi pyynnössä epäiltiin, että toimintatapa syrjäytti perusteettomasti sellaiset helikopteriyhtiöt, jotka tarjosivat ensihoidolle helikopteripalveluja kaupallisista lähtökohdista. 

Heliflite totesi toimenpidepyynnössään lisäksi, että helikopteriavusteisessa ensihoitotoiminnassa tulisi käyttää ensisijaisesti sellaisia kaupalliselta pohjalta toimivia helikoptereita, jotka on varustettu ensihoitotoimintaan ilmailumääräyksiin perustuen asianmukaisella tavalla.

Aslak_1Toimenpidepyynnön tehnyt Heliflite on pelastushelikopteri ASLAK:in lento-operaattori.

KKV:n lausunnon mukaan kilpailuneutraliteettisäännökset soveltuvat kilpailulain 30 a §:ssä tarkoitetun julkisyhteisön harjoittamaan taloudelliseen toimintaan. Viranomaistoiminta jää kilpailuneutraliteettisäännösten soveltamisalan ulkopuolelle.

Saamiensa selvitysten perusteella KKV totesi, että helikopteriavusteinen ensihoito on osa sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle kuuluvaa ensihoitokokonaisuutta ja siten kiinteä osa solidaarisuusperiaatteelle rakentuvaa, ei-taloudellista julkista terveydenhuoltojärjestelmää.

KKV:n mukaan kilpailulaissa tarkoitettuna taloudellisena toimintana oli tämän osalta pidettävä vain sitä helikopteriavusteiseen ensihoitoon kuuluvaa toimintaa, joka oli kilpailutettu ja josta Lapin sairaanhoitopiirin toimialueella oli kilpailutuksen perusteella vastannut FinnHEMS 51.

Virka-aputoiminnan osalta oli KKV:n  mukaan kysymys lainsäädäntöön perustuvasta viranomaisten välisestä yhteistyöstä julkisen terveydenhuollon ensihoitopalvelujen varmistamiseksi. Tämä toiminta ei ollut markkinaehtoiseksi järjestettyä, joten Rajavartiolaitoksen lentotehtäviä ei tullut pitää kilpailulain 4 a luvun soveltamisalaan kuuluvana taloudellisena toimintana.

KKV poisti asian käsittelystä 1. marraskuuta 2017.

KKV:n päätös Dnro 164/14.00.40/2015 (PDF-tiedosto)

Lue myös: