Puolustusvoimain miehittämättömän ilmailun uhkiin vastaamiseksi annettu esitys eduskunnalle

UAS_Talarion_Tanan300Valtioneuvosto antoi perjantaina 31. toukokuuta eduskunnalle hallituksen esityksen, jolla lisättäisiin lakiin puolustusvoimista uusia säännöksiä. Puolustusvoimista annettua lakia muutettaisiin siten, että siihen lisättäisiin säädökset lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttumisesta. Tavoitteena on taata Puolustusvoimille häiriötön tehtävien täyttäminen sekä parantaa toimintakykyä tekniikkaneutraalisti fyysistä uhkaa vastaan.

 Hallitusohjelman mukaan Suomen turvallisuusympäristön muutos ja uudet uhat edellyttävät koko yhteiskunnalta uudenlaista valmiutta ja varautumista. Tämä koskee erityisesti uusien ja laaja-alaisten uhkien kuten hybridivaikuttamisen torjuntaa. Lakiesitys edistää mainitun hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan kirjauksen toteutumista.

UAS_ohjaus_1Erityisesti uhkaa Puolustusvoimille aiheuttavat vieraan vallan sotilaalliset toimijat ja niiden lukuun toimivat tahot, joilta suojautumiseen ehdotetulla lailla ensisijaisesti pyritään.

Lennokkeja ja miehittämättömiä ilma-aluksia on mahdollista käyttää Puolustusvoimien toiminnan esteenä laitteen ominaisuuksien, käyttötavan, rakenteen tai kuorman vuoksi. Puolustusvoimat on tunnistanut miehittämättömän ilmailun sille aiheuttaman uhkan ja pitää sitä merkittävänä.

Puolustusvoimille esitetään toimivaltuutta puuttua teknistä laitetta tai voimakeinoa käyttäen lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun, mikäli laitteesta aiheutuu uhkaa maanpuolustukselle tai puolustusvoimien toiminnalle. Laissa olisi säännökset toimivaltuudesta Puolustusvoimien käytössä olevilla alueilla ja niiden ulkopuolella.

Drone_1Toimittaessa yleisellä paikalla olisi toimintatavoista aina sovittava poliisin kanssa erikseen. Lisäksi esityksessä on huomioitu yhteistyö Viestintäviraston ja muiden viranomaisten kanssa.

Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lue myös aiemmat uutisemme aiheesta: