Uusia vaatimuksia suomalaisille drone-lennättäjille – EU-dronelaki voimaan 31.12.2020

Drone_ilmassa_1(päivitys 31.12. klo 15.35) Traficom ilmoitti 31.12. uusien dronesääntöjen täydellisen käyttöönoton viivästämisestä kuukaudella. Koko Euroopan Unionin laajuinen drone-lennättämisen yhtenäistävä (EU) 2019/947 -asetus tulee voimaan 31.12.2020. Asetus tiukentaa Suomessa vallinnutta liberaalia linjaa ja tuo mm. rekisteröintivaatimuksen lähes kaikille dronen käyttäjille, mutta mahdollistaa myös siirtymäaikojen käyttöä. Yhdellä rekisteröinnillä dronea toi tietyin edellytyksin käyttää koko Euroopan alueella.

Odotettu EU:n laajuinen yhtenäinen drone-toimintaa koskeva EU-asetus oli määrä saattaa voimaan jo kesäkuussa 2020. Koronaviruspandemian seurauksena asetuksen soveltaminen kuintekin viivästyi ja se tulee voimaan vihdoin 31.12.2020.

drone_easaHeti vuodenvaihteesta lähtien kaikkien dronea käyttävien harrastajien sekä ammattilaisten pitää rekisteröityä kansalliselle ilmailuviranomaiselle, perehtyä dronejen lennättämiseen sekä pääsääntöisesti suorittaa myös teoriakoe. Myös uudet korkeusvaatimukset, ikärajat sekä vakuutusvaatimukset on syytä tuntea. Valtaosalle droneharrastajista riittää Traficomin mukaan yleensä verkossa toteutettavan teoriakokeen hyväksytty suorittaminen.

Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän ja kauko-ohjaajan on uuden asetuksen mukaan varmistettava, että hän tuntee riittävän hyvin ne sovellettavat unionin ja kansalliset säännöt, jotka koskevat aiottua lentotoimintaa ja erityisesti lentoturvallisuutta, yksityisyyttä, tietosuojaa, vastuukysymyksiä, vakuutuksia, turvatoimia ja ympäristönsuojelua.

Varsinaiseen toimintaan eli lennätyskäytäntöihin uudistus tuo joitain muutoksia, mutta turvallisen lennättämisen perusasiat säilyvät jatkossakin.

 

Open, specific ja certified -luokat tuovat erilaisia vaatimuksia lentotoimintaan

Dronetoiminta jakautuu kolmeen eri pääkategoriaan, joissa kaikissa on erilaiset vaatimukset.

Suurin osa harrastajista kuuluu avoin-luokkaan (open), jossa dronen maksimipaino on 25 kg. Lennättäjän tulee avoimessa luokassa säilyttää näköyhteys droneen eikä ihmisjoukkojen yllä tai lentokentän läheisyydessä saa lennättää. Lisäksi käyttäjän tulee muistaa myös yksityisyydensuojaa ja kotirauhaa koskevat rajoitteet.

traficom_droneluokatAvoin-luokan sisällä on kolme alaluokkaa (A1, A2 ja A3) dronejen painon, käyttöalueen ja koulutusvaatimuksien osalta. EU:n drone-asetuksen myötä suurin sallittu lentokorkeus laskee avoimessa luokassa 150 metristä 120 metriin.

Avoimessa luokassa ei vaadita ennakkoon haettavaa toimintalupaa eikä miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän toiminnasta tehtävää ilmoitusta ennen toiminnan aloittamista.

Jos dronen käyttö ei mahdu avoin-luokan rajoihin tulee hankkia toimilupa erityinen- (specific) tai sertifioitu (certified) -luokkiin. Näissä luokissa vaatimuksetovat tiukemmat. Erityinen-luokassa vaaditaan toimivaltaisen viranomaisen antama toimintalupa tai määritellyissä olosuhteissa miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän tekemä ilmoitus. Sertifioitu-luokassa harjoitettavaan toimintaan vaaditaan (EU) 2019/945-asetuksen mukainen sertifiointi sekä käyttäjän hyväksyntätodistus ja tarvittaessa myös kauko-ohjaajan kelpoisuustodistus.

 

Pakollinen rekisteröinti edessä - tiedot kulkevat koko EU-alueella

Drone_1 Dronea lennättävän tulee uuden EU-asetuksen mukaan rekisteröityä heti vuoden 2021 alussa. Aiemmin toiminnastaan ilmoittaneet voivat jatkaa siirtymäajan verran kansallisilla säädöksillä 1.1.2022 saakka. Kerhotoiminnan osalta dronelennättäjät voivat jatkaa kansallisilla säädöksillä 1.1.2023 asti. Kerhotoiminnassa on myös muuta noudatettavaa omaa säännöstöä.

Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät vain ne dronejen käyttäjät, jotka lennättävät alle 250 g painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä droneja, eikä niiden törmäyksessä ihmiseen saa aiheutua 80 joulea ylittävää kineettistä energiaa. Käytännössä kaikki kamerallisia tai muunlaisella henkilötietojen tallentamiseen kykenevällä anturilla varustettuja droneja lennättävät käyttäjät kuuluvat siis rekisteröinnin piiriin.

Suomessa on Traficomin tilastojen mukaan tällä hetkellä noin 3800 RPAS-lentotyöilmoituksen (Remotely Piloted Aircraft Systems) tehnyttä rekisteröitynyttä drone-käyttäjää. Rekisteröintivaatimus tulee nostamaan lukumäärää merkittävästi jopa kymmenillä tuhansilla käyttäjillä. Yhden arvion mukaan Suomessa saatetaan rekisteröidä EU-asetuksen myötä jopa 50 000 dronekäyttäjää.

”Vuodenvaihteen jälkeen tulee dronelennättäjän tulee tehdä rekisteröinti ja suorittaa verkkopalvelussa toteutettava teoriakone hyväksytysti”, kertoo Traficomin drone-tiimin vetäjä Patrik Söderström.

EASA on myös julkaissut ns. välittäjäratkaisun, joka mahdollistaa dronejen rekisteröintitietojen jakamisen Euroopan laajuisesti viranomaiselta toiselle. Kyseessä on avoimeen verkkoteknologiaan ja tietoturvastandardeihin perustuva välittäjäjärjestelmä, jonka avulla tietoja voidaan siirtää jäsenvaltioiden välillä keskuksena toimivan EASA:n kautta. Käytännössä ratkaisu mahdollistaa yhdellä rekisteröinnillä lennätystoimintaa koko Euroopan alueella. Ennen varsinaista lennättämistä vaaditaan kuitenkin eri luokissa määräysten mukaisia ilmoituksia.

Rekisteritietojen jakamisratkaisu toimii testinä tulevalle EASA:n keskitetylle tietokannalle, jonka on määrä mahdollistaa jäsenvaltioiden tehokas yhteistyö. Keskitetty tietokanta sisältää muutakin informaatiota kuin dronerekisterin ja se on määrä ottaa käyttöön vuosina 2022-2024.

Rekisteröityminen ja mahdollisuus verkkokokeen suorittamiseen avautuvat Traficomin droneinfo.fi -palvelussa viimeistään 31.12.2020. Rekisteröitymisen yhteydessä pääsee ilmoittautumaan teoriakokeeseen. Kyseinen operaattorirekisteröinti on maksullinen ja sen voi tehdä 1, 3, tai 5 vuodeksi kerrallaan. Vuosihinta on kauden pituudesta riippuen 20-30 euroa.

Rekisteröinnistä saa todistuksen joka kelpaa koko EU-alueella. Vastaavasti myös teoriakokeesta saa todistuksen. Kelpaa EASA-alueen viranomaisille. Rekisteröinnin perusteella annetaan digitaalinen rekisteröintinumero, joka voidaan tunnistaa yksilöllisesti.

goexpo16_1 Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjä rekisteröityy Traficomille ja dronen kauko-ohjaajan tulee osoittaa pätevyytensä suorittamalla teoriakoe. Käyttäjällä on vastuu lennätyksestä ja hän vastaa myös kauko-ohjaajien pätevyydestä.

Lähitulevaisuudessa vahvasti tunnistettu rekisteröity käyttäjä voi ilmoittaa myös useampia kauko-ohjaajia suorittamaan maksuttoman teoriakokeen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi perheeseen yhden rekisteröinnin ja useamman kauko-ohjaajan.

Teoriakokeessa on luvassa 40 monivalintakysymystä yhdeksältä eri aihealueelta. Aikaa kokeen suorittamiseen on riittävästi ja yrityksien määrää ei ole rajattu. Esimerkkinä monivalintakysymystä voisi olla kysymys: Mitä tarkoittaa näköyhteydessä lentäminen?

Päämääränä on tiedon jalkauttaminen käyttäjille, joka omalta osaltaan parantaa turvallisuutta. Teoriakokeeseen valmistaumiseksi Traficomin Droneinfo.fi -palvelussa on tarjolla itseopiskelumateriaalia.

drone_saadospeliDronekäyttäjille on Droneinfo.fi -palvelussa myös ns. siirtymäsäännöspeli, joka kertoo yksinkertaisesti vaadittavista toimista käyttäjän suunnittelemaan dronella toteutettavaan lentotoimintaan. Entinen lennokkikin on nykyisin miehittämätön ilma-alus. Määritelmä tulee siitä, ettei ilma-aluksen käyttäjä kulje lentävän aluksen mukana.


Ostopaketti sanoo kyllä ja EU-asetus ei

Markettidronen myyntipakkaus voi luvata erilaisia vapauksia kuin mitä uusi EU-droneasetus sallii. Voimaantuleva lainsäädäntö on tehty vain CE-hyväksytyille drone-järjestelmille, joten siirtymäaikana merkinnät voivat olla monenkirjavia.

drone_paketti_1Traficom pyrkii omalta osaltaan olemaan yhteydessä maahantuojiin, jotta myyntipakkausten mukana ostajille jaettaisiin oikeanlaista tietoa voimassa olevista vaatimuksista.

Uusien, myynnissä olevien dronejen tulee olla CE-merkittyjä vasta 1.1.2023 mennessä. Tämän jälkeen vanhoja, CE-merkitsemättömiä droneja voi käyttää vain rajatusti.

Lisäksi droneissa käytettävien radiolaitteiden sekä niiden ohjauslaitteiden on oltava vaatimusten mukaisia ja niillä täytyy olla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä CE-merkintä.

Langattomia laitteita ja niiden käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat kansainvälisesti, ja esimerkiksi ulkomaisissa verkkokaupoissa myydään laitteita, joiden käyttö Suomessa voi aiheuttaa häiriöitä. EU-alueella myyjien, maahantuojien ja valmistajien on huolehdittava siitä, että laitteet täyttävät vaatimukset.

Ulkomaisissa verkkokaupoissa voi olla saatavilla ylitehoisia laitteita, mutta niiden maahantuonti, jälleenmyynti ja käyttö Suomessa on kielletty. Jos on hankkinut radiolaitteita EU:n ulkopuolelta vastaa käyttäjä itse tuotteesta ja sen mahdollisesti aiheuttamasta radioliikenteen häiriöstä.

 

Ikärajoihin muutoksia – Suomessa ikäraja alhaisen riskin toiminnassa 12 vuotta

Miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää käyttävän kauko-ohjaajan vähimmäisikä on EU-asetuksen mukaanavoin-luokassa 16 vuotta. Siitä voidaan poiketa kansallisesti korkeintaan neljällä vuodella ja erityinen-luokassa kahdella vuodella. Alennetulla vähimmäisiällä toimintaa miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä saa harjoittaa ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion alueella.

 Pohjonen_KorentoCJatkossa miehittämättömän ilma-aluksen lennättämisen ikäraja Suomessa on 12 vuotta alhaisimman riskin toiminnassa, jossa lennättäminen tapahtuu esimerkiksi aina näköyhteyden päässä. Riskien lisääntyessä, esimerkiksi mikäli lennättäminen tapahtuu ilman näköyhteyttä, ikäraja on 15 vuotta. Korkeimman riskin toiminnassa ikäraja on 18 vuotta.

Lennättäjän tulee muutoinkin tiedostaa vastuunsa, sillä tehtävää ei saa hoitaa psykoaktiivisten aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena tai ollessaan kykenemätön hoitamaan tehtäviään loukkaantumisen, väsymyksen, lääkityksen, sairauden tai muun syyn vuoksi.


Vakuuttamisvelvoite yli 20 kg droneille

EU-lainsäädäntö asettaa myös vakuuttamisvelvollisuuden yli 20 kilon painoisille miehittämättömille ilma-aluksille. Tätä kevyempien ilma-alusten osalta vakuuttamisesta voidaan päättää kansallisesti.

Jatkossa miehittämättömällä ilma-alustoiminnalla on oltava tavanomainen vastuuvakuutus vahinkojen varalle, kun toiminta sisältää tavanomaista enemmän riskejä. Vähäriskisin toiminta on vakuuttamisvelvollisuudesta vapaa.

 

Lennättäjän tulee tuntea ilmatila ja toimia vallitsevien määräysten mukaisesti

Pohjonen_KorentoC_2xViimeisimmät drone-ohjeistukset ja määräykset löytyvät viranomaisten palveluista kuten Droneinfo.fi-sivustolta. Drone-lennättäjän tulee olla tietoinen myös ilmatilan käytön rajoituksista.

Jatkuvasti voimassa olevien rajoitusalueiden lisäksi voidaan voidaan perustaa esimerkiksi erilaisia tilapäisiä kielto- ja rajoitusalueita mm. suurten yleisötapahtumien tai puolustusvoimien harjoitustoiminnan suojaamiseksi. Ilmailutiedotuksen julkaiseman virallisen tiedon lisäksi tilapäiset ilmatilan rajoitukset ovat nähtävissä ilmatilan käytöstä kertovalla Aviamaps-sivustolla.
 

Traficom: OPS M1-32KAUKO-OHJATUN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN KÄYTTÄMINEN ILMAILUUN (PDF-tiedosto) (Määräysmuutos kattaa EU:n ns. droneasetuksessa 2019/947 säädettyjen siirtymäaikojen ensimmäisen vaiheen. Muutettu määräys tulee voimaan 31.12.2020 eli samaan aikaan kun EU-asetus tulee sovellettavaksi muussa kuin sen 21 artiklan mukaisten siirtymäsäännösten tarkoittamassa toiminnassa).

 EU: KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/947 (HTML-versio)

 

(päivitys 31.12. kello 15.35): Lisätty uutisen alkuun maininta, että Traficom ilmoitti 31.12. uusien dronesääntöjen täydellisen käyttöönoton viivästämisestä kuukaudella. Asetuksen mukainen vaatimus rekisteröinnistä sekä kauko-ohjaajan teoriakokeen suorittamisesta tulee voimaan vasta 31.1.2021. Uutisen sisältö on tätä päivämäärämuutosta lukuunottamatta edelleen oikein.

Lue myös: