EU tavoittelee tehokkuutta ilmatilan hallintaan

Airbus_A340_flyingEuroopan komissio ehdottaa asetusta yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta. Sen tavoitteena on parantaa eurooppalaisen ilmatilan organisoinnin ja hallinnan yleistä tehokkuutta. Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa on kehitetty aiemmin jo kahdella lainsäädäntöpaketilla.

Suomen hallituksen mukaan lennonjohtopalveluiden tiivis yhteistyö siviili- ja sotilasilmailun toimijoiden välillä on säilytettävä. Myös sääpalvelulle asetetaan turvallisuuteen ja maanpuolustukseen liittyvät kansalliset vaatimukset.

Nyt ehdotetulla asetuksella halutaan uudistaa lennonvarmistuspalveluja tarjoavaa toimialaa ja lisätä ilmaliikenteen hallintajärjestelmän kapasiteettia. Tätä kautta voidaan saavuttaa suorempia lentoreittejä, säästöjä lentoajoissa, täsmällisempiä lentoaikatauluja ja vähemmän ilmaliikenteen päästöjä. Ehdotukset koskevat pääosin siviili-ilmailua.

Euroopan komisso teki jo lokakuussa 2001 ehdotuksen Single European Skyn eli Euroopan lennonjohtoalueiden yhtenäistämisestä. Vuoden 2012 aikana komission esityksen mukaisesti käyttöönotettujen ilmatilalohkojen ensimmäinen arviointi aika on vuosien 2012-2014 aikana.

Yksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan keskeisistä elementeistä on toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustaminen. Suomi on mukana pohjoiseurooppalaisessa NEFAB- lohkossa yhdessä Viron, Latvian ja Norjan kanssa. NEFAB toiminta käynnistyi joulukuussa 2012.

Euroopassa on tällä hetkellä yhteensä yhdeksän lohkoa. Asetusehdotuksessa esitetään joustavuutta yhteistyöhön eri lohkojen välillä suorituskyvyn parantamiseksi.


Lennonvarmistuspalvelut Suomessa


Aluelennonjohto_1Lennonvarmistuspalveluihin kuuluu lennonjohdon ydinpalvelut (ilmaliikennepalvelut), viestintä-, suunnistus- ja valvontapalvelut, ja ilmailutiedotuspalvelut.

Suomen lentotiedotusalueella näiden palvelujen tarjoajaksi on nimetty valtion omistama Finavia Oyj lukuun ottamatta Seinäjoen, Mikkelin ja Sodankylän lentopaikkojen lentotiedotusvyöhykkeitä. Asetusehdotus ei edellytä muutosta ilmaliikennepalvelujen nimeämiseen.

Finavia on käynyt neuvotteluja Suomen Lennonjohtajien yhdistyksen kanssa Suomen alulennonjohdon siirtämisestä Tampereelta Helsinki-Vantaalle. Finavian yt-neuvottelut päättyivät elokuussa 2013 ja siirtosuunnitelmia päätettiin jatkaa.

Lennonvarmistuspalveluihin kuuluu myös siviili-ilmailun lentosääpalvelu, jota Suomen alueella tarjoaa Ilmatieteen laitos. Jatkossa siviili-ilmailun sääpalvelut pitäisi kilpailuttaa. Tällä hetkellä Ilmatieteen laitos tarjoaa myös sotilasilmailun sääpalvelun.

Siviili- ja sotilasilmailu toimivat Suomessa niin sanotun integroidun lennonvarmistusjärjestelmän puitteissa, mikä tarkoittaa, että ne käyttävät yhteisiä lennonjohtorakenteita, yhteistoimintalentoasemia, tietojärjestelmiä ja henkilöstöä.


Eurocontrollin rooli vahvistuu


Myös ilmaliikenneverkon hallinnoijan roolia vahvistettaisiin, tämä auttaisi maksimoimaan verkon tehokkuuden. Komissio on nimennyt verkon hallinnoijaksi Euroopan lennonvarmistusjärjestö Eurocontrolin.


Turvallisuutta unohtamatta

Hallitus pitää yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tavoitteita ja ilmaliikenteen hallintajärjestelmän uudistamista yleisesti kannatettavana. Lentoliikenteen turvallisuutta, ympäristövaikutuksia ja lentoliikenteen yhteensovittamista koskevia etuja pidetään tärkeinä.

Taivas_1Hallitus korostaa tiiviin yhteistyön merkitystä siviili- ja sotilasilmailun toimijoiden välillä ja pitää tärkeänä säilyttää Suomen integroitu lennonvarmistusjärjestelmä myös jatkossa. Hallitus pitää välttämättömänä, että erityisesti sääpalvelujen tarjoajaksi valittavan on täytettävä turvallisuuteen ja maanpuolustukseen liittyvät kansalliset vaatimukset.

Finavia ilmoitti yt-neuvotteluidensa päätteeksi mahdollisesta lennonneuvontapalveluiden ulkopistamisesta. siirto tehtäisiin ilmeisesti Viroon. Lennonneuvontapalvelut keskitettiin Helsinki-Vantaalle Lennonneuvontapalvelut -yksikölle vuoden 2010 aikana ja lentoasemille jäi vain itsepalvelubriefing.

Hallitus antoi eduskunnalle selvityksen ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta 29. elokuuta. Ehdotuksen käsittely alkaa neuvoston ilmailutyöryhmässä ja Euroopan parlamentissa syksyn 2013 aikana.

Lue myös:
Ilmatilanhallinnan hankkeilla miljoonasäästöt lentoyhtiöille