Siirtymäaika päättyy - lennokkitoiminta siirtyy EU-sääntelyn alaisuuteen 1.1.2023 alkaen

EASA_Drone_rules_closeSiirtymäaika ja kansallisen lennokkimääräyksen voimassaolo päättyy vuoden 2022 lopussa, jolloin käyttöön tulee EU-asetuksen vaatimukset ja toimintamallit. Se tuo muutoksia mm. sallittuun lennätyskorkeuteen riippuen lennätyspaikasta.

EU:n droneasetuksen 2019/947 siirtymäaika ja samalla kansallisen lennokkimääräyksen OPS M1-32 voimassaolo päättyy 31.12.2022.  Jatkossa siis myös lennokkiharrastajien on täytettävä EU-asetuksen vaatimukset ja toimittava sen mukaisesti.

Merkittävimpiä muutoksia ovat lennätyskorkeuden laskeminen 150 metristä 120 metriin, ellei toimita määräyksen OPS M1-29 mukaisella sallivalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä, sekä kauko-ohjaajien pätevyysvaatimukset. Lennokkikerholla voi kuitenkin olla asetuksen 16 artiklan perusteella myönnetty erillislupa, joka mahdollistaa vaatimuksista poikkeamisen.

Droneasetuksen näkökulmasta lennokkiharrastus on yleensä ns. avoimen kategorian toimintaa, johon ei vaadita toimintalupaa eikä viranomaiselle tehtävää ilmoitusta.

Tällaisen toiminnan kriteereitä ovat mm. että miehittämättömän ilma-aluksen suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 25 kg, ilma-alusta lennätetään turvallisen välimatkan päässä ihmisistä, toiminta tapahtuu suorassa näköyhteydessä tai tähystäjää käyttäen ja lennätyskorkeus on enintään 120 metriä maanpinnasta, eikä ilma-alus kuljeta vaarallisia aineita tai pudota mitään materiaalia.

Jos jokin näistä ehdoista ei täyty, kyseessä on erityisen kategorian toiminta, joka edellyttää joko riskiarvioon perustuvaa toimintalupaa tai ns. vakioskenaarion mukaan toimittaessa ilmoitusta viranomaiselle.

Avoimen kategorian toiminnassa kauko-ohjaajalta vaaditaan dronen valmistajan ohjeisiin perehtyminen sekä verkossa suoritettava teoriakoulutus ja -koe. Alakategoriassa A2 vaaditaan lisäksi omatoiminen käytännön koulutus ja lisäteoriakoe, ja ohjaajalle myönnetään kauko-ohjaajan kelpoisuustodistus. Lisäksi on muistettava, että miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän eli operaattorin on rekisteröidyttävä droneasetuksen 14 artiklan mukaisesti.

Droneasetuksen mukaisista avoimen kategorian toimintavaatimuksista on kuitenkin mahdollista poiketa sallivilla UAS-ilmatilavyöhykkeillä, joita on perustettu lennokkien lennätyspaikoille Suomen Ilmailuliiton (SIL) hakemuksesta. Näillä paikoilla toimitaan SIL:n erikseen määrittämien toimintaohjeiden ja kenttäsääntöjen mukaisesti.

Sallivat UAS-ilmatilavyöhykkeet ehtoineen esitetään karttakuvina ja koordinaatteina määräyksen OPS M1-29 liitteessä 3. Niitä voivat halutessaan hakea SIL:n lisäksi myös muut lennokkikerhot ja toimijat. Saman määräyksen liitteissä 1 ja 2 on puolestaan kuvattu kieltävät ja rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet.

Toinen mahdollisuus poiketa droneasetuksen vaatimuksista lennokkitoiminnassa on asetuksen 16 artiklan mukainen lennokkikerhon lupa, jossa erikseen määritetään toiminnassa noudatettavat ehdot ja rajoitukset