Euroopan parlamentti hyväksyi miehittämätöntä ilmailua koskevat säännöt

EASA_Drone_rules_closeEuroopan parlamentti hyväksyi 12. kesäkuuta 2018 EU:n laajuiset säännöt, joilla on määrä varmistaa dronejen turvallinen käyttö sekä uudistaa siviili-ilmailun turvallisuussääntöjä vastaamaan uusiin haasteisiin.

 

EU parlamentissa hyväksyttiin uudet säännöt, joilla määritellään EU:n laajuiset yleiset periaatteet droneille ja niiden käyttäjille. Sääntöjen tavoitteena on taata yksityisyys, henkilötietojen suoja sekä lennokeiden käytön turvallisuus. Parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät säännöistä alustavaan sopuun marraskuussa 2017.

EASA_Drone_rulesParlamentin päätöslauselma hyväksyttiin äänin 558 puolesta, 71 vastaan, 48 tyhjää. Seuraavaksi EU:n ministerreistä koostuvan neuvoston pitää vielä hyväksyä uudet säännöt. Sen jälkeen se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, jonka jälkeen säännöstö otetaan käyttöön 20 päivän kuluttua julkaisemisesta.

Siviilitoimijoiden käyttämä drone-teknologia arvioidaan jopa 10 prosentin suuruiseksi EU:n ilmailumarkkinoista seuraavan kymmenen vuoden aikana. EU komission mukaan drone-ala voisi luoda jopa 150 000 työpaikkaa ympäri Euroopan Unionian vuoteen 2050 mennessä.


Toistaiseksi voimassa ovat kansalliset säännöt

Nykyisin useimpia lennokkeja koskevat kansalliset säännöt, jonka nähdään haittaavan markkinoiden kehitystä.  Nykyisin alle 150 kg painavat dronet kuuluvat kansallisen lainsäädännön piiriin. Sen seurauksena valmistajia ja käyttäjiä ovat koskeneet eri säännöt eri puolilla EU:ta.

Hannola_OPS_korkeudetSuomea koskevat kansalliset säännöt löytyvät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin julkaisemasta OPS M 1-32 ilmailumääräyksestä. Dronetoimijoiden käytössä on myös Droneinfo.fi -sivusto sekä Droneinfo-mobiilisovellus.

Perusperiaatteena kansallisesta säännöstöstä tulee tietää, että kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättäminen lentoaseman läheisyydessä eli lähialueella, lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeellä tai radiovyöhykkeellä on sallittua enintään 50 metrin korkeudella maan tai veden pinnasta, kun vaakasuora etäisyys kiitotiestä on vähintään viisi kilometriä. Kauempanakin lennätyskorkeuden on oltava alle 150 metriä maan tai veden pinnasta ellei muuta ole sovittu.


Uudet säännöt tuovat tiukennuksia

Uusien sääntöjen mukaisesti drojen tulee olla suunniteltu toimimaan niin, etteivät ne vaaranna ihmisten turvallisuutta. Lennokkien painon tai käyttöalueen mukaan ne pitää varustaa tarvittavilla lisäominaisuuksilla.

Lennokkien käyttäjien pitää olla tietoisia heitä koskevista säännöistä. Heidän pitää pystyä käyttämään lennokkeja turvallisesti ja varmistaa, että lennokit lentävät turvallisen välimatkan päässä muista ilmatilan käyttäjistä.

Lennokit, jotka törmätessään voivat vahingoittaa ihmisiä, pitää merkitä mahdollista tunnistusta varten. Lisäksi näiden lennokkien käyttäjien pitää rekisteröityä uusien sääntöjen mukaan. Tämä ei koske pienimpien lennokkien käyttäjiä.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto ja komissio ovat vastuussa tarkempien EU-sääntöjen kehittämisestä näiden periaatteiden pohjalta.


Siviili-ilmailun turvallisuussääntöjen uudistus

EASA_logo_1Lennokkeja koskevien sääntöjen lisäksi lainsäädännöllä uudistetaan EU-tason siviili-ilmailun turvallisuussääntöjä eli EASA perusasetus. Uudistuksella pyritään muokkaamaan säännöistä tarkoituksenmukaisempia ja riskiperusteisempia. Näin pyritään vastaamaan ilmaliikenteen odotettuun kasvuun seuraavina vuosina.

Uudistuksilla lisätään lisäksi yhteistyötä EU:n lentoturvallisuusviraston EASA:n ja kansallisten viranomaisten välillä konfliktialueiden yli kulkevien lentojen riskien arvioinnissa. Komissio valtuutetaan uusilla säännöillä kehittämään määräykset tietojen siirtoon lennonrekisteröintilaitteista reaaliajassa lentokoneen ilmoittaessa hätätilanteesta. Sen myötä pyritään nonpeuttamaan pelastustoimien käynnistämistä.

Lue myös: