Itämeren lentoturvallisuus parantunut - alueella lentävissä venäläiskoneissa transponderit

Finavia_HEL_PSR(Päivittynyt 19.45) Itämeren ilmatilassa ilman transponderia operoiva sotilaslentoliikenne oli esillä torstain lentoturvallisuuskokouksessa. Asiantuntijat totesivat vuoden 2015 suositusten johtaneen positiiviseen kehitykseen. Esimerkiksi Venäjän valtion ilma-alukset Itämerellä on varustettu transpondereilla.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi isännöi 2. maaliskuuta Vantaalla Itämeren lentoturvallisuutta parantamaan pyrkivän Baltic Sea Ad-hoc Civil Military Expert -ryhmän kokousta. Paikalla oli nelisenkymmentä edustajaa eri maista ja toimijoista. Osa heistä oli sotilaita, mutta suurin osa oli siivilejä.

Kari_Siekkinen_TrafiSuomen ja ICAO:n lisäksi kokoukseen on kutsuttu edustajat Itämeren rantavaltioista eli Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Ruotsista, Saksasta, Tanskasta, Venäjältä ja Virosta sekä NATO:sta, Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:sta ja lennonvarmistusjärjestö Eurocontrolista.

Liettuaa lukuunottamatta kaikkien edustajat saapuivat paikalle. Maa kuitenkin tukee täysin Itämeren lentoturvallisuuden parantamista.

Samat tahot osallistuivat Itämeren lentoturvallisuutta käsitelleen työryhmän työhön Vantaalla sekä Liettuassa, että Tanskassa vuoden 2015 aikana. Suomi on ollut aloitteellinen lentoturvallisuuskokouksen järjestämiseksi ja edistänyt Itämeren lentoturvallisuutta koskevia keskusteluita.

ICAO:n tuella Suomen järjestämän kokouksen puheenjohtajana toimi johtava asiantuntija Kari Siekkinen Trafista (kuvassa yllä). Asiantuntijaryhmä kokoontui Suomessa edelliskerran tapaan Helsinki-Vantaan lentoaseman Hilton-hotellissa.

Tavoitteena oli selvittää ICAO:n Itämeren työryhmässä (ns. Baltic Sea Project Team) vuonna 2015 sovittujen lentoturvallisuutta parantavien suositusten toimeenpanoa ja mahdollisten uusien toimenpiteiden tarvetta.

Käsitellyt asiat on vielä viimeisteltävä ja lisäksi maiden on sovittava käytännön järjestelyistä. Siksi Trafi kutsui osallistujat uuteen kokoukseen touko-kesäkuun vaihteessa.

Pimeät lennot haasteena - monia ratkaisuvaihtoehtoja

EFES_4Itämerellä on viime vuosina on ollut useita tapauksia, joissa ilman transponderia eli toisiotutkavastaajaa liikkuvia  sotilasilma-aluksia on lentänyt kansainvälisessä ilmatilassa. Toiminta on kansainvälisten sääntöjen mukaista ja sitä harrastavat monien valtioiden koneet.

Nämä ns. pimeät lennot voivat kuitenkin muodostaa turvallisuusuhan alueen siviililentoliikenteelle, koska lennonjohtojen SSR-toisiotutkat (Secondary Surveillance Radar) eivät näe näitä lentoja.

Suomessa Finavialla on Helsinki-Vantaalla primääri- eli ensiötutka, joka näkee myös ilman transponderia lentävät ilma-alukset (otsikkokuvassa primääritutkan punainen antenni lentoaseman World Trade Centerin (TOTO) katolla).

Puolustusvoimilla on luonnollisesti kattava primääritutkaverkosto ilmatilannekuvaa tuottamassa. Hyvä vuosia kestänyt yhteistyö siviililennonjohdon kanssa jatkuu edelleen.

Ruotsi puolestaan aikoo ottaa uudelleen käyttöön laajasti Itämerelle näkevän primääritutkan Etelä-Ruotsin Vissefjärdaan vuoden 2019 aikana.

Eri osapuolten kesken on lisäksi käynnissä hankkeita ilmatilannekuvan aiempaa laajemmasta jakamisesta alueen eri toimijoiden kesken.


Asiantuntijaryhmä: jo tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet positiivisesti lentoturvallisuuteen

Itamerikokous_2017_1Vuoden 2015 suositukset koskivat mm. vilkkaimmin liikennöityjen ilmatilan osien sekä valtioiden ilma-alusten kansainvälisessä ilmatilassa käyttämien toimintamenetelmien (ns. Due regard -menetelmät) kokoamista ja julkaisua ICAO:n toimesta. Tämä auttaisi sotilas- ja siviililiikenteen yhteistoimintaa ja lisäisi turvallisuutta.

Sotilasilma-alus on saattanut ehkä lähettää lentosuunnitelman lennonjohtoelimille, mutta silti se voi Due regard -operoinnissa lentää kansainvälisessä ilmatilassa meren päällä ilman radioyhteyttä lennonjohtoon. Lisäksi se voi samalla olla käyttämättä toisiotutkavastaajaa.

Oletuksena näillä valtion ilma-aluksilla on kuitenkin velvollisuus pitää turvallinen porrastus siviililiikenteeseen. Lennonjohdot voivat puolestaan antaa liikenneilmoituksia alueella toimivista sotilaskoneista.

Lisäksi suosituksissa käsiteltiin sotilasilma-aluksille meri-alueiden kansainvälisessä ilmatilassa tarkoitettujen reittipisteiden julkaisua. Lisäksi on kiinnitetty huomiota lentosuunnitelmiin liittyvien ongelmien poistamiseen. Järjestelmä ei ole hyväksynyt lentosuunnitelmia automaattisesti vaan ne on jouduttu lisäämään manuaalisesti. Tähän on saatu jo parannus.

Hyödyllisenä kokouksessa pidettiin erityisesti ICAO:n tiedotetta, johon on koottu aiheeseen liittyvää ohjeistusta ilmailijoille. Tämä EUR OPS BULLETIN 2015_002 julkaistiin 15. joulukuuta 2015.

Itämeren kansainväliselle merialueelle valtion ilma-aluksille jo perustettuja reittipisteitä on alettu käyttää lennonsuunnittelussa. Kyseiset reittipisteet PIRUX ja PISIM ovat käytettävissä ainoastaan valtion ilma-aluksille.

Tämä on osaltaan parantanut toiminnan ennakoitavuutta. ICAO on sovitusti julkaissut myös valtion ilma-alusten toimintamenetelmiä.

Taivas_1Tämänpäiväinen kokous päätti, että hyvän ilmailutavan (good airmanship) mukaisia toimintamenetelmiä kootaan ja julkaistaan laajasti kansainvälisen ilmailuyhteisön käyttöön. Kokouksessa käsiteltiin hyvässä yhteisymmärryksessä myös transpondereiden käyttöä.

Mukana oli niin runsaasti asiantuntemusta, että teknisistä yksityiskohdista syntyi keskustelua. Osanottajilla oli kuitenkin yhtenevä näkemys siitä, että transpondereiden käytön lisääminen parantaisi yhtenä elementtinä siviililennonjohdon tilannekuvaa ja siten lentoturvallisuutta entisestään. Edistystä on jo tapahtunut.

"Venäjän edustaja ilmoitti kokouksessa, että kaikissa sen Itämeren kansainvälistä ilmatilaa käyttävissä valtion ilma-aluksissa on nyt transponderit", kertoi kokouksen puheenjohtaja Kari Siekkinen Lentoposti.fi:lle.

On kuitenkin mahdollista, että tämä saattaisi koskea vain kuljetus- ja matkustajakoneita, ei taistelukoneita. Venäjällä on säännöllistä valtion ilma-alusten liikennettä Itämeren kansainvälisessä ilmatilassa Kaliningradin enklaavin ja emämaan välillä.

Käytännön toimenpiteitä valmistellaan yhteistyössä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n, puolustusliitto NATO:n,  Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n, Eurocontrolin ja Itämeren valtioiden kesken.

Päivitys 3.3 kello 10.35: korjattu kokousmaita

Lue myös: