Lentoliikenteen PNR-direktiivi etenee - matkustajatiedot laajemmin osaksi rikollisuuden torjuntaa

EFHK_JunkersValtioneuvosto antoi 19. huhtikuuta EU:n matkustajarekisteridirektiiviä, eli ns. PNR-direktiivin täytäntöönpanoa koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

PNR (passenger name record) -direktiivi mahdollistaa lentoliikenteen matkustajatietojen hyödyntämisen aiempaa laajemmin terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa.

Matkustajatietorekisteri sisältää kunkin matkustajan varausten yhteydessä antamat tiedot. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi henkilön nimi-, osoite- ja yhteystiedot sekä maksutapaa koskevat tiedot.

Direktiivi velvoittaa lentoliikenteen harjoittajia siirtämään tietyt matkustajatiedot jäsenvaltioiden perustamille tai nimeämille matkustajatietoyksiköille terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjumiseksi.

Suomessa matkustajatietoyksikkönä toimisi poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen nykyinen rikostiedusteluyksikkö. Yhteisen ns. PIU (Passenger Information Unit) -yksikön matkustajatietojärjestelmä sisältää matkustajarekisteritiedot (PNR-tiedot) sekä matkustajan ennakkotiedot (API-tiedot). Yksikkö aloitti toimintansa vuonna 2016.

Matkustajatietoyksiköt analysoivat tietoja ennalta määriteltyjen kriteereiden mukaan sekä vertaavat tietoja terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnan kannalta olennaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tietokantoihin.

Tavoitteena on tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksissa tai muussa vakavassa rikollisuudessa. Mikäli aihetta lisätutkimuksille ilmenee, yksikkö toimittaa tiedot toimivaltaisille viranomaisille, joita Suomessa ovat poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos. Matkustajatietoja säilytettäisiin PIU-matkustajatietoyksikössä viisi vuotta.

Matkustajarekisteridirektiivi annettiin huhtikuussa 2016 ja sen on oltava jäsenmaissa voimassa viimeistään 25.5.2018.

Lue myös aiemmat uutisemme aiheesta: