Lentoliikenteen PNR-matkustajarekisteritiedot aiempaa laajemmin käyttöön rikostorjunnassa

Poliisi_pukuSisäministeriö on lähettänyt lausunnolle lakiluonnoksen henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. Uudella poliisin henkilötietolailla on määrä korvata nykysäännökset poliisin henkilötietojen käsittelystä. Uuden lain on lisäksi määrä täyttää uudistuneen EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimukset. Mukana ovat myös lentoliikenteen PNR (passenger name record) -tietojen käyttö rikostorjunnan tarpeisiin.

Ministeriön tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle niin, että esitys käsiteltäisiin mahdollisimman samanaikaisesti EU:n tietosuojalainsäädännön täytäntöönpanoa koskevien hallituksen esitysten kanssa.

EU:n uusi tietosuojalainsäädäntö hyväksyttiin 27. huhtikuuta 2016. Lakihankkeessa pannaan myös täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi matkustajarekisteritietojen (PNR) hyödyntämisestä rikostorjunnassa, joka hyväksyttiin samanaikaisesti tietosuojalainsäädännön kanssa.

EU:n matkustajarekisteridirektiivi velvoittaa lentoliikenteen harjoittajat siirtämään määritellyt matkustajatiedot jäsenvaltioiden perustamille tai nimeämille matkustajatietoyksiköille terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjumiseksi.

Raja_linjastotSuomessa matkustajatietoyksikkönä toimisi poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen marraskuussa 2016 toimintansa aloittanut PIU (Passenger Information Unit) -yksikkö. Sen matkustajatietojärjestelmä sisältää matkustajarekisteritiedot (PNR-tiedot) sekä matkustajan ennakkotiedot (API-tiedot).

Matkustajarekisteritiedoilla tarkoitetaan kunkin matkustajan matkustajatiedot sisältävää rekisteriä, joka sisältää matkustajan varausten yhteydessä antamat tiedot.

Kyseisiä tietoja ovat mm. lennon varauspäivä, yhteystiedot, matkatavaratiedot ja saatavissa olevat lähtöselvitys- tai boarding-tiedot. Matkustajan ennakkotietoja ovat mm. matkustusasiakirjan sisältämät tiedot (esimerkiksi nimi ja kansallisuus) sekä lentoa (esimerkiksi lennon numero ja lähtöaika) ja matkustusreittiä koskevat tiedot.

Matkustajatietoyksiköt analysoivat tietoja ennalta määriteltyjen kriteereiden mukaan sekä vertaavat tietoja terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnan kannalta olennaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tietokantoihin. Lakiluonnoksessa ehdotetaan myös uuden poliisin henkilörekisterin perustamista tätä varten. Matkustajatietoja olisi säilytettävä matkustajatietoyksikössä viisi vuotta.

Lue myös muita PNR-aiheisia uutisiamme: