Museovirasto vaatii ympäristöministeriöltä suoraa suojelumääräystä Malmin lentoasemalle

Malmi_ilmasta_2016Museovirasto jätti Ympäristöministeriölle lausunnon, jossa se vaatii ministeriötä kumoamaan ELY-keskuksen Malmin lentokenttäaluetta koskevan päätöksen, jota se pitää myös osin tarkoitushakuisena. Museoviraston mukaan kulttuurihistoriallisesti näin merkittävää kohdetta ei tule jättää lakisuojelun ulkopuolelle ottaen huomioon lain tarkoitus ja yleinen soveltamiskäytäntö.

Museoviraston heinäkuussa Ympäristöministeriölle jättämä valitus koskee Uudenmaan ELY-keskuksen kesäkuussa antamaa rakennussuojelupäätöstä. Tuolloisessa ratkaisussa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei määrännyt Malmin lentoasemaa rakennuksineen ja lentokenttäalueineen suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

Tuore valitus Malmin lentokentän suojelun osalta on erittäin painava. Lain rakennusperinnön suojelemisesta ja rakennusperinnön säilyttämistä edistävät ja valvovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Museovirasto. Museovirasto toimii asiantuntijana rakennusperinnön säilyttämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Museovirasto katsoo, että Uudenmaan ELY-keskuksen ratkaisu ei ole oikeassa suhteessa suojeltavaan oikeushyvään nähden. Malmin lentoaseman suojeluun lailla rakennusperinnön suojelemisesta on perusteita lain soveltamisalaa koskevassa pykälässä.

Malmin lentoaseman valtakunnallisesti merkittävässä kokonaisuudessa kyse on rakennusten ja kiitoteiden muodostamasta kokonaisuudesta. Alueen avoimeen maisematilaan ja lentokenttäluonteeseen liittyvien piirteiden säilymisestä ja turvaamisesta.

Museovirasto vaatii, että ympäristöministeriö kumoaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksen ja palauttaa asian ELY-keskukseen suojelumääräysten antamista varten.

Museovirasto_logoToissijaisesti museovirasto vaatii, että ministeriö palauttamatta asiaa ELY-keskukselle antaa museoviraston vaatimusten mukaiset suojelumääräykset Malmin lentoasemalle.

Lausunnossaan museovirasto uudisti asiassa aiemmin esittämänsä. Museovirasto on käsitellyt Malmin lentoaseman kulttuurihistoriallista merkitystä ja sen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämiseksi tarpeellisia suojelumääräyksiä ELY-keskukselle antamissaan lausunnoissa.

Malmin lentoaseman suojeluun lailla rakennusperinnön suojelemisesta on perusteita lain soveltamisalaan koskevan 2 §:n momenttiennojalla:1) kohteella on valtakunnallista merkitystä, 2) kohteen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla ja sen nojalla annetuilla säännöksillä tai määräyksillä sekä 3) kohteen suojeluun tämän lain mukaisesti on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi jäljempänä todettavilla perusteilla.


Kiistaton arvo kansallisesti ja kansainvälisesti

Lausuntonsa perusteluissa museovirasto huomauttaa ELY-keskuksen todenneen, että Malmin arvot ovat kiistattomat, kansalliset ja kansainväliset.

Malmi_opaste_1Lentoasema voidaan ELY-keskuksen mukaan suojella asemakaavalla, että lentoasema on keskeisten rakennusten osalta suojeltu riittävästi ja että asemakaavoitus vastaa yleiskaavaratkaisua, jota koskevan valituksen KHO Malmin lentoaseman alueen osalta hylännyt. Ratkaisu jätti kuitenkin suojelun avoimeksi.

ELY-keskuksen ratkaisun mukaan lentoaseman käyttötarkoitusta ei voisi suojella. Tämän osalta museovirasto pitää päätöstä tarkoitushakuisena ja suppeana.

Museovirasto jyrähtää, että kulttuurihistoriallisesti näin merkittävän kohteen jättäminen lakisuojelun ulkopuolelle on odottamatonta ottaen huomioon rakennusperintölain tarkoitus ja yleinen soveltamiskäytäntö.

Museovirasto on suhtautunut asemakaavaan kriittisesti. Kaavassa ei ole kyse Malmin lentoaseman kenttäalueesta, ei siis myöskään kentän ja rakennusten muodostamasta valtakunnallisesti merkittävästä kokonaisuudesta.

Lausunnon mukaan vireillä oleva asemakaavoitus ei mahdollista eri intressien yhteensovittamista vaan ainoastaan kahden-kolmen keskeisen rakennuksen suojelun ja säilymisen. Kaavoituksessa tavoiteltu käyttö edellyttää alueen täysin muuksi muuttavaa rakentamisen tehokkuutta, samalla olevien rakenteiden ja kaupunkitilojen hävittämistä.

Museoviraston mukaan asemakaavoitus on suojelun näkökulmasta pilkottu tarpeettomasti osiin. Rakennusten suojeluun tähtäävä valituksenalainen asemakaava on lausunnon mukaan ilmeisen tarkoitushakuinen reaktio rakennusperintölain perusteella tehtyyn suojeluesitykseen.


Kokonaisuuden arvot sivuutettu

Kaavaratkaisuissa on sivuutettu kokonaisuuden arvot ja kysymykset sen kulttuurihistoriallisiin arvoihin soveltuvista käytöistä, kiitoteiden suojelemisesta sekä lentokentän rakennusten sisätilojen riittävän kattava suojeleminen. Rakennusperintölakiin perustuva ratkaisussa lentokenttäluonteeseen liittyvien piirteiden säilyminen olisi mahdollista.

Malmin-lentoasema-ilmasta_5Museovirasto toteaa, että lentoaseman alueella ei ole vielä uusia voimassa olevia asemakaavoja ja vireillä tai valituskäsittelyssä olevissa asemakaavoissa ei ole riittävästi otettu huomioon suojelutarpeita.

Annetussa ratkaisussa on sivuutettu Malmin lentoaseman kokonaisuuden arvot sekä kysymykset sen kulttuurihistoriallisiin arvoihin soveltuvista käytöistä, lentoaseman kiitoteiden suojelemisesta sekä lentokentän rakennusten sisätilojen riittävän kattavasta suojelemisesta. Lisäksi ratkaisu ei Museoviraston mukaan ole oikeassa suhteessa suojeltavaan oikeushyvään nähden.

Antamassaan ratkaisussaan ELY-keskus ei tuo esiin, miten tiedossa olevat käytöt, pääosin siis tehokas asuinrakentaminen, sopivat lentoaseman rakennusten ja kiitoteiden muodostaman kokonaisuuden suojeluun.

Malmi_viistokuva_yleis2015_1Museovirasto toteaa lausunnossaan, että olisi ollut oikeampaa ja rehellisempää todeta, ettei ainakaan kenttäosan eli kiitoratojen suojelu toteudu, vaikka kaavoituksella kyettäisiin jättämään viitteitä vielä tällä hetkellä olevasta ympäristöstä.

Museovirasto on todennut jo marraskuussa 2018, että asemakaavoituksen tavoitteet täyttää kenttä asuinkortteleilla tuhoaa historiallisesti ja rakennustaiteellisesti ainutlaatuisen monumentin huolimatta siitä, että pari rakennusta säilyisi ja kiitotietä hyödynnettäisiin katulinjana.

 Viraston mukaan suojelukohteen käyttöjen on oltava sellaisia, että ne turvaavat kohteet keskeiset kulttuurihistorialliset arvot. Tämä on jo vakiintunut käytäntö aiemman rakennussuojelulain ja nykyisen lain rakennusperinnön suojelemisesta päätös- ja suojelumääräyskäytännöissä, samoin nykyisen lain perusteluteksteissä.

Malmin lentoaseman alueelle ei ole tiedossa asemakaavaa tai asemakaavoja, jotka turvaisivat sen rakennusten ja kenttäalueen eli kiitoteiden muodostaman kokonaisuuden säilymisen.

Museovirasto toteaa myös, että lain mukaan suojelumääräykset voivat koskea rakennuksen käyttöä siten, ettei sen kulttuurihistoriallista merkitystä vaaranneta.

Kansainvälisenä verrokkina museovirasto viittaa Berliinin Tempelhofin lentokenttään. Vaikka aluetta ei enää käytetä ilmailuun on se haluttu säilyttää avoimena alueena kaupunkilaisten vapaa-ajan käyttöön ja tapahtumien järjestämiseen.


Rakentamisen volyymia tulisi vähentää

M80_terminaali_ja_koneetMuseoviraston näkemyksen mukaan esillä ei ole sellaista eri maankäyttötarpeiden yhteensovittamista, että se turvaisi lentokenttäkokonaisuuden historiallisen jatkuvuuden ja lentokentän keskeisimpien ominaispiirteiden säilymisen.

Malmin lentoaseman maisemaa Museovirasto luonnehtii avoimeksi, horisontaaliseksi matalan liikenteen tilaksi. Kenttämäinen ilme olisi säilytettävissä rakentamisen volyymiä vähentämällä ja rakentamisen ympäristön huomioivalla sijoittelulla. Museovirasto arvioi ettei tätä asiaa ole haluttu kaavoituksen yhteydessä selvittää. 

Lue myös: